International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2019 Cilt: 11  Sayı: 5  Alan: Tarih

Tolga Uzun
Sivas Yıldızeli Şeyh Halil Türbesi Duvar Resimleri
 
Osmanlı Mimarisinde 18. yüzyıldan itibaren batı etkisiyle görülmeye başlayan duvar resimleri, 19. yüzyıl boyunca imparatorluğun tüm bölgelerine yayılmıştır. Sivil ve dini mimarinin hemen hemen tüm yapı türlerinde görülen bu uygulama, üslup özellikleri bakımından batılı formları izlerken konu bakımından bulundukları yapı tiplerine göre değişiklik gösterirler. Özellikle dini yapılarda gördüğümüz kimi özgün tasvirler barındırdıkları ikonografik anlamlar ile ilgi çekicidir. Devrinin sosyal, dini, politik ve teknolojik olaylarına gönderme yapan bu tasvirlerin kamuya açık yapı türlerinde yer almaları toplumsal niteliği olan olayların görsel dille yayılmasını ve paylaşılmasını amaçlıyor olmalıdırlar. Bu çalışma, bir yandan Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Şeyh Halil Köyü’nde bulunan Şeyh Halil Türbesi’nin duvar resimlerini tanıtmayı amaçlarken öte yandan bu resimlerin bugün hakkıyla anlamlandıramadığımız kodlarına devrin politik, dini ve sosyal yapısının içerisinde düşünerek çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sivas, Yıldızeli, Şeyh Halil Türbesi, Duvar Resimleri, İkonografi

DOI Number: 10.9737/hist.2019.789

Wall Paintings in The Tomb of Sheikh Khalil in Sivas
 
Wall paintings, seen in Ottoman architecture from the 18. century by the effect of Western World, was spread to whole Empire area in the 19. century. This application could be seen all samples of civilian and religious architecture. Although they resemble Western World style with regard to the wording, they may change according to the subject with regard to the building types. Some original descriptions, which especially could be seen in the religious buildings, are interesting with regard to iconographic meanings. These descriptions have reflected social, religious, political and technological aspects of the period. Since these descriptions are in the buildings which are open everybody, it may be thought that aim of them must be to spread and share the social events with visible instruments. This article is about wall paintings of wall paintings in the tomb of Sheikh Khalil in Yıldızeli, Sivas. Our aim is to train to solve the codes of them and to bring some proposals about them.

Keywords: Sivas, Yıldızeli, Şeyh Halil Tomb, Wall Paintings, Iconography.

DOI Number: 10.9737/hist.2019.789

Tam MetinDetay