International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 6  Alan: Tarih

Esra Özsüer
Siyasetin İzdüşümünde Son Dönem Yunan Tarihçiliği ve Temel Meseleleri
 
XIX. yüzyıldan itibaren sosyal bilimlerde ayrı bir bilim olarak kabul edilen tarih, Ranke’nin de ifade ettiği üzere gerek sanat gerekse bilim öğelerini içermesi sebebiyle siyasetten ayrı düşünülemez. Zira geçmişin bilgisi olmaksızın bugünün anlaşılması imkansızdır. Bu nedenle tarih ve siyaset birbirlerine yakın ve hatta bağımlı iki bilim olarak kabul edilmektedir. Geçmiş bilgisini kullanarak siyasete şekil veren tarih aynı zamanda siyasetin etkisi altında da yeniden inşa edilir. Siyasi iktidarların hakim konumdaki tarih yorumları dönem dönem tarihin farklı okumalar yapmasına ya da iktidarın tekelinde yeniden yorumlanmasına olanak sağlamıştır. Özellikle ulus-devlet inşa sürecinde her devlet ulusal bir kimlik ve bilinç yaratma amacıyla tarih ile arasındaki bağını kuvvetlendirmiş, tarih bilimine ve tarih yazımına doğrudan müdahil olmuştur. Bu noktada tarihin siyaseti şekillendirdiği gibi siyaset de bir süre sonra tarihi biçimlendirmiştir. Sonuç olarak ulus-devletler kendi ideolojilerine göre şekillenen resmi tarih anlayışını eğitim yoluyla tüm vatandaşlarına ve onların düşünce yapılarına entegre etmeye başlamıştır. Bu makalede de Yunanistan’da son yirmi yılda değişen siyasi süreçlerin Yunan tarihçiliği üzerindeki etkileri ve tarih yazımını nasıl şekillendirdiği incelenmeye çalışılmıştır. Makalede Yunan siyasetinin Yunan tarih yazımı ile paralel seyirde ilerlediği Yunan kaynakları ve yayınları üzerinden örneklendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Yunanistan, Modern Yunan Tarihi, Türk-Yunan İlişkileri, Tarih yazımı, Siyaset

DOI Number: 10.9737/hist.2020.965

The Late Term Greek Historicism in the Projection of Politics and Its Main Issues
 
The history, which has been accepted as a separate science in the social sciences since the 19th century, cannot be considered apart from politics, as Ranke has stated that it contains both art and science elements. Because without the knowledge of the past, it is impossible to understand today. For this reason, history and politics are accepted as two close and even dependent sciences. History, which shapes politics by using past knowledge, is also rebuilt under the influence of politics. The dominant historical interpretations of political governments have allowed the history to take different readings from time to time, or to be reinterpreted in the monopoly of power. Especially in the nation-state building process, each state strengthened its ties with history in order to create a national identity and consciousness, and was directly involved in the science of history and historiography. At this point, as history has shaped politics, politics has shaped history after a while. As a result, nation-states have begun to integrate the official understanding of history, shaped according to their ideology, to all its citizens and their structures of thought through education. In this article, it has been tried to examine the effects of political processes that have changed in Greece in the last twenty years on Greek historiography and how they have shaped historiography. The article will be exemplified by the Greek sources and publications in which Greek politics progressed in parallel with Greek historiography.

Keywords: Greece, Modern Greek History, Greek-Turkish Relations, Historiography, Politics

DOI Number: 10.9737/hist.2020.965

Tam MetinDetay