International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2011 Cilt: 3  Sayı: 2  Alan: Tarih

Cabir Doğan
Tanzimat’ın Van’da Uygulanması ve Han Mahmud İsyanı
 
3 Kasım 1839’da ilân edilen Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti’nin klâsik idarî yapısını değiştirecek malî, idarî ve adlî alanlarda bir takım reform hareketlerine girişildi. Buradaki amaç; merkezi yapıyı güçlendirmek ve merkezin sahip olduğu idarî ve politik kontrol gücünün taşrada hayata geçirilmesiydi. Bu yeni düzenlemelerin merkezden uzak bölgelerde hayata geçirilmesi kolay olmadı. Buralarda pek çok güçlükle karşılaşıldı. Bu yerlerden birisi de Van eyaleti idi. Bu makalede Van eyaletinde Tanzimat’ın uygulanması sırasında yaşanan güçlükler ile bu sorunlara karşı hükümetin ortaya koyduğu çözüm önerileri ve reformların bölgede hayata geçirilmesine karşı bir tepki hareketi olarak ortaya çıkan Han Mahmud isyanı üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tanzimat - Han Mahmud - İsyan - Merkezîleşme - Van.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_303

The Application of The Tanzimat in Van and Han Mahmud Rebellion
 
With the declaration of the Tanzimat Fermanı on 3 November 1839, the Ottoman Empire had to change its old administrative system and did many reforms in finance, administrative, and jurisdiction. These reforms aimed at enhancing central government’s role and applying these powers in rural areas as well. But the application of these new reforms in the rural areas which were out of scope of the central government was not an easy task for the government. The Central government faced many difficulties in applying these new changes in these areas. One of the hot spots was Van state. This article deals with the problems faced with during application of these new reforms in Van state and the measures and solutions taken against it by the central government. It also deals with the Han Mahmud Rebellion uprising against the reforms.

Keywords: Tanzimat - Han Mahmud Rebellion - Centralization - Van.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_303

Tam MetinDetay