International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2018 Cilt: 10  Sayı: 2  Alan: Tarih

Vecihi Sefa Fuat Hekimoğlu
Türkistan’da Bütünleşme Düşüncesi
 
Türkistan, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlığına kavuşan Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan ile Afganistan’ın bir bölümünü içine alan Asya’nın ortasındaki geniş araziye verilen addır. Bölgede Çarlık rejiminin yıkılmasının ardından Türkistan’ı mesken tutmuş halkları tek çatı altında toplayacak ortak bir devletin kurulması yönünde çeşitli girişimler de olmuştur. Ancak bunlar dönemin siyasi konjonktürü gereği başarılı olamamıştı. Bu çalışmamızda 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlıklarına kavuşmuş olan eski Sovyet cumhuriyetlerinde gündeme gelen fakat halen nihai şeklini alamamış olan “Türkistan Birliği” konusu incelenmiştir. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan Cumhuriyetleri arasında bağımsızlık yıllarından başlayarak 21. yüzyılda devam eden ekonomik ve siyasi işbirlikleri ve Türkistan’daki entegrasyon fikrinin geçmişi, hali hazırı ve geleceği değerlendirilen konular arasında yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkistan, Entegrasyon, Nursultan Nazarbayev, Merkezî Asya İşbirliği Örgütü

DOI Number: 10.9737/hist.2018.583

The Idea of Integration in Turkestan
 
Turkestan is the given name for the area that includes Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan and Tajikistan, and Afghanistan, which gained independence after the dissolution of the Soviet Union. Following the collapse of the Tsarist regime in the region, various initiatives were taken to establish a common state that would gather the people who had settled in Turkestan under one roof. However, these acts were not successful as a result of the political conjuncture of the period. In this study we are examing ‘Turkestan Union’ which was brought up in former Republic but unfortunately still couldn’t take its final shape after dissolution of Soviet Union in 1991. Other topics are economic and political Co-operation in the 21st century which is starting from the years of independence of the republics of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Turkmenistan and the idea of integration in Turkistan in terms of past, present and future would be mentioned.

Keywords: Turkestan, Integration, Nursultan Nazarbaev, Central Asian Cooperation Organization

DOI Number: 10.9737/hist.2018.583

Tam MetinDetay