International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2010 Cilt: 2  Sayı: 1  Alan: Tarih

Mehmet Beşirli
Vakıf Kurumunun Önemi ve Tokat'ta Hamza Bey Evkafı Üzerine Bazı Bilgiler
 
Geçmişten günümüze toplum hayatımızda yardımlaşma kurumlarının yeri önemli olmuştur. Bu kurumların başında vakıf kurumu gelmektedir. Osmanlı toplumunda da vakıf bir yardımlaşma kurumu olarak birçok görevler üstlenmiştir. Toplumun eğitim-öğretim hayatından başlayarak sosyal yapısına, ekonomik istihdam yaratma kabiliyetine, sosyal adaletin sağlanmasından dini ve siyasi yapının dengesinin kurulmasına kadar birçok alanda hizmet görmüştür. Devletin üstlenmek zorunda olduğu birçok faaliyet alanı vakıflar tarafından karşılanmıştır. Biz de bu çalışmamızda Tokat’ta bir vakıf kuruluşu olan Hamza Bey vakfı, vakfın gelirleri ve bu gelirlerden hangi görevlilere ne miktarda ücret verildiğini değerlendirmeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Vakıf, Hamza Bey Vakıf, Tokat, Yardımlaşma

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_53

The Importance of Institution of Waqf and some Notes on Hamza Bey Waqf in Tokat
 
Mutual aid foundations had important place in social life from past to day. From those waqf foundation comes up firstly. Waqf foundation had undertaken a lot of task in the Ottoman society as a mutual aid foundation. It served in very wide area such as to help education and social life, job creation in economic life, providing of social justice, establishing of balance between religious and political structure. Thus, waqfs had undertaken a lot of task in front of the Ottoman State. In this study, some information on revenues and payment to persons from these revenues of Hamza Bey Waqf in Tokat has been analyzed.

Keywords: Waqf, Hamza Bey Waqf, Tokat, Mutual Aid.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_53

Tam MetinDetay