International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 4  Alan: Tarih

Fatma Çapan
VI. Asrın Başlangıcından Bulgarların Hristiyanlığı Kabul Etmesine Kadar Doğu Roma İmparatorluğu ile Bulgarlar Arasındaki Siyasi İlişkiler
 
Roma İmparatorluğu’nun sınırlarının oldukça genişlemesi üzerine merkezi otorite zayıflamıştır. Merkezi otoritenin yeniden güçlendirilmesi amacıyla başkent İstanbul’a taşınmış ve böylelikle Doğu Roma İmparatorluğu’nun temelleri atılmıştır. Doğu Roma İmparatorluğu bulunduğu coğrafyadan dolayı çeşitli kavimlerin saldırısına maruz kalmış ancak izlediği stratejiler sayesinde her saldırıdan en az zararla çıkmayı başarmıştır. Balkanlar ve Tuna boylarına 630’lu yıllarda gelen Bulgarlar da kendilerine rakip gördükleri Doğu Roma İmparatorluğu topraklarına saldırmışlar ve çoğunlukla galip gelmişlerdir. Ancak bu saldırılar sırasında daha önceki kavimlere yaptığı gibi çeşitli diplomatik manevralarla ayakta kalmayı başaran Doğu Roma İmparatorluğu Bulgarlara karşı da bu siyaseti uygulamıştır. Güçlü olduğu zamanlarda Bulgarlara saldıran Doğu Roma İmparatorluğu güçsüz olduğunda veya başka bir cephede savaşmak zorunda kaldığında Bulgarlarla dost ve müttefik ilişkiler kurmuştur. Dolayısıyla bu politika Doğu Roma İmparatorluğu’nun ayakta kalmasını sağlarken rakiplerini ise güçsüz bırakarak bir müddet sonra yıkılmalarına neden olmuştur. Aynı durumu Bulgarlar da yaşamıştır. Bunun yanında Bulgar Devleti’ni kuran Türk nüfusunun azınlıkta olması, Slav unsurun çoğunluğu oluşturması diğer yandan az da olsa yaşanan taht kavgaları Bulgar Devleti’nin zayıflamasında etkili olmuştur. Elbette bu duruma Doğu Roma İmparatorluğu’nun köklü bir devlet olması da etki etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Doğu Roma İmparatorluğu, Bulgarlar, Kubrat, Asparuh, Tervel, Omurtag.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.890

Political Relations Between Eastern Roman Empire and Bulgarians From the Begining of the Fourth Century to the Bulgarian Acceptance of Christianity
 
The central authority weakened upon the expansion of the borders of the Roman Empire. In order to reinforce the central authority, the capital was moved to Istanbul and the foundations of the Eastern Roman Empire were laid. The Eastern Roman Empire was attacked by various tribes due to its geography, but thanks to the strategies it followed, it managed to escape each attack with the least damage. Bulgarians, who came to the Balkans and Danube in the 630s, attacked the territories of the Eastern Roman Empire, which they saw as their rivals, and mostly prevailed. However, during these attacks, the Eastern Roman Empire, which was able to survive with various diplomatic maneuvers as it did before the tribes, started to implement this policy against the Bulgarians. The Eastern Roman Empire, which attacked the Bulgarians when it was powerful, established friendly and allied relations with the Bulgarians when they were weak or had to fight on another front. Therefore, this policy ensured the survival of the Eastern Roman Empire, leaving its rivals weak and causing them to collapse after a while. Bulgarians experienced the same situation. On the other hand, the fact that the Turkish population constituting the Bulgarian State was in the minority and the majority of the Slavic elements, on the other hand, the throne fights that were experienced in a small way, were effective in the weakening of the Bulgarian State. Of course, this was influenced by the fact that the Eastern Roman Empire was a rooted state.

Keywords: Eastern Roman Empire, Bulgarians, Kubrat, Asparuh, Tervel, Omurtag.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.890

Tam MetinDetay