International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2016 Cilt: 8  Sayı: 4  Alan: Tarih

Mehmet Demiryürek
XIX. Yüzyıl Başlarında Kıbrıs’ta Bir Naib: Lefkoşa Naibi Ebubekir Necib Efendi
 
Osmanlı ilmiye sınıfının bir mensubu olan naib genellikle Osmanlı şerʻi mahkemesinde kadı yetkisiyle görev yapan bir kişiydi. Naib Osmanlı adliye teşkilatında kadı yardımcısı ve vekiliydi. Kadı tarafından atanır, bu atama Anadolu veya Rumeli Kadıaskeri tarafından onaylanırdı. Bu anlamda Osmanlı döneminde Kıbrıs’ın merkez kazası olan Lefkoşa’da birçok naib görev yapmıştır. XIX. yüzyıl başlarında Lefkoşa’da görev yapan naiblerden biri de Ebubekir Necib Efendi’dir. Onu önemli hale getiren bugün mezarı bilinen iki Kıbrıs naibinden biri olmasıdır. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı Kıbrıs’ta bir yıl Lefkoşa naibi olarak görev yapan Ebubekir Necip Efendi’yi ortaya çıkarmak ve bu temelde XIX. yüzyıl başlarında Kıbrıs’taki bir naibin meşgul olduğu konuları değerlendirmektir. Buna ilave olarak incelenen dönemdeki Lefkoşa kadıları da tespit edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Naib, Lefkoşa, Şerʻi Mahkeme, Selanik

DOI Number: 10.9737/hist.2017.506

A Naib in Cyprus in the Early Nineteenth Century: Naib Ebubekir Necib Efendi of Nicosia
 
Naib was one of the members of the justice system in the Ottoman Empire, as vice-Kadı and agent of Kadı. He was appointed by Kadı and this appointment was approved by Anadolu or Rumeli Kadıaskeri. In this context, a lot of naibs served in Nicosia Kadı’s Court and Ebubekir Necib Efendi was one of them. He lived in the second half of the eighteenth century and in the early years of the nineteenth century. This study examines Ebubekir Necib Efendi’s life and evaluates the formal activities of a naib in Cyprus in the early nineteenth century.

Keywords: Cyprus, Naib, Nicosia, Kadı Court, Salonika, Ottoman Empire

DOI Number: 10.9737/hist.2017.506

Tam MetinDetay