International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2011 Cilt: 3  Sayı: 2  Alan: Tarih

Murat Gökhan Dalyan
XIX. Yüzyıl Nasturilerinde Hastalık, Büyü ve Batıl İnançlar
 
XIX. yüzyıl Ortadoğu Hıristiyan topluluklarından birisi olan Nasturilerde hastalık ve bunların tedavilerine ait uygulamalar, halk hekimliğine dayanmaktadır. Onların modern tıp ile tanışması, bölgeye misyonerlerin gelişiyle olmuştur. Bu zamana kadar kocakarı ilaçları ve kiliselerden tıbbi anlamda şifa umulmuştur. Hıristiyanlıkla birlikte Nasturi toplumunda büyü yasaklanmış olmasına rağmen aşk, ekonomi ve gelecek konularında kullanılmaya devam etmiştir. Büyüyle birlikte nazar da toplumda önemli bir yere sahiptir. Renkli gözlüler ve açık renkliler bu anlayış uyarınca uğursuz sayılmıştır. Yine dileklerinin gerçekleşmesi için ağaçlara çaput bağlama, delikli taştan geçme, kiliselere adakta bulunma ve fala bakma gibi eylemlerde bulunmuşlardır. Ayrıca batıl inanç olarak kulak çınlaması ve tiklerden olumlu-olumsuz çeşitli anlamlar çıkartmışlardır.

Anahtar Kelimeler: Hastalık - Büyü - Batıl İnanç - Nasturiler.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_323

Illness, Charm and Superstitions in 19th Century Nestorians
 
Treatments in Nestorians, which were one of the Christian societies in middle east in 19th century, heavily depends on public medicine. Introduction of modern medicine into the society dates back arrival of missionaries in the area. Up to the mentioned era they expected treatment from crones and churches. Although, with the introduction of Christianity, the charm was forbidden in the Nestorian society, it continued for such matters as love, economy and future. Besides charm, belief in evil eye was common. Individuals with color eye fair complexion were considered demonic. They used to tie clothes to the trees, pass through hollow stones, offer churches votives and cast lots so that their wishes would realize. As superstitions, they interpreted syrigmus and twitching in many ways.

Keywords: Illness - Charm - Superstition - Nestorian.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_323

Tam MetinDetay