International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2014 Cilt: 6  Sayı: 6  Alan: Tarih

Hanım Göktaş
XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Hekim Hasta İlişkileri ve Diplomasız Hekimler
 
Osmanlı arşiv belgeleri ve farklı bölgelerin şer‘iyye sicilleri taranarak yapılan bu çalışma, 19.yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki hekim-hasta ilişkilerini incelemektedir. Makalede hekim yokluğundan dolayı türeyen diplomasız hekim ve eczacılara karşı devletin aldığı tedbirler ele alınarak, bu tedbirlerin diplomasız hekim ve eczacıların faaliyetlerinin engellenmesinde başarılı olduğu ortaya konulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Tıp, Sağlık, Hasta, Hekim, Rıza Senedi

Doi Number :10.9737/historyS1483

Doctor-Patient Relations and Uncertificated Doctors in 19th Century Ottoman Empire
 
Relying on the Ottoman archival documents and sharia court records, this article examines the doctor-patient relationships in the nineteenth century Otttoman Empire. Article analyzes the legal precautions the Ottomans took to curb the practice of uncertified doctors and pharmacists and argues that these precautions were largely successful.

Keywords: Ottoman Empire, Medicine, Healthcare, Patient, Doctor, Consent Contract

Doi Number :10.9737/historyS1483

Tam MetinDetay