International Journal of History ISSN:1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Year:2017 Volume: 9  Issue: 1  Area: History

Hüseyin Üreten
A Less Known City of Kaystros (Küçük Menderes) Basin and its Environ: Palaiapolis (Beydağ)
 
Fertile river basins played an important role in the historical development of western Anatolia. In this context, ancient Lydia which composed a great part of modern Aegean region had many fertile basins relating to the stream direction. One of the gutter shaped basins of the mentioned region is Kaystros (Küçük Menderes) basin which is named after the river that flows through it. In this deep basin which is composed from two components, Kilbianon plain to the east and Kaystros plain to the west, native tribes which were called as Kilbians and Kaysterians had lived. With the assistance of both epigraphic and archaeological evidences it can be said that the Kaysterians started urbanization after the 1st century BC and the Kilbians in the 3rd and 4th centuries AD. In this study history of the less known ancient settlement of Kaystros basin situated on a mountain slope, Palaiapolis and its close environment will be treated in the light of evidences at hand.

Keywords: Lydia, Kaystros, Yukarı Kilbiani, Palaiapolis

DOI Number: 10.9737/hist.2017.518

Kaystros (Küçük Menderes) Havzası'nın Az Bilinen Kenti Palaiapolis (Beydağ) ve Yakın Çevresi
 
Batı Anadolu’nun tarihsel gelişiminde verimli ırmak havzaları önemli rol oynar. Bu bağlamda günümüz Ege Bölgesi’nin büyük bir bölümünü oluşturan antik dönem klasik Lydia Bölgesi de ırmakların akış yönleriyle ilgili olarak birçok verimli havzaya sahiptir. Söz konusu bölgenin oluk biçimli havzalarından biri de içinde akan Kaystros’un (Küçük Menderes) adıyla anılan Kaystros (Küçük Menderes) Havzası’dır. Doğusu Kilbianon Ovası batısı ise Kaystros Ovası adını taşıyan bu derin havzada Kilboslular ve Kaystroslular adı verilen yerli boylar yaşamaktaydı. Kaystrosluların İÖ. 1. yüzyıldan sonra Kilbosluların ise ancak İS. 3 ve 4. yüzyıllarda şehirleşmeye başladığı hem yazılı hem de arkeolojik veriler yardımıyla söylenebilir. İşte bu çalışmada biz, mevcut kaynaklar ışığında, dağ eteklerinde bulunan, Kaystros Havzası’nın az bilinen antik yerleşim yeri olan Palaiapolis ve yakın çevresinin tarihi üzerinde durmaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Lydia, Kaystros, Yukarı Kilbiani, Palaiapolis

DOI Number: 10.9737/hist.2017.518

Detail