International Journal of History ISSN:1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Year:2018 Volume: 10  Issue: 6  Area: History

Sadık Fatih TORUN
According to Personal Registers Non-Muslim Offıcials Born in Niğde
 
In this study, based on Personal Registers, it is aimed to contribute socio-culteral, economic and administrative history by taking on biography of fourteen non-muslim officials. In these biographies, we will inform father name, nationality, father job, birth place of the officials and schools that they graduated, foreign languages of them. Moreover, we will mention about working positions, cities, salaries of the officials and their punishment and awards during the work life.

Keywords: Personal Registers, Niğde, Official, Non-Muslim

DOI Number: 10.9737/hist.2018.642

Sicill-i Âhvâl Defterlerine Göre Niğde Doğumlu Gayrimüslim Devlet Memurları
 
Sicill-i Ahvâl Defterlerine göre hazırlanan bu çalışmada Niğde doğumlu 14 gayrimüslim memurun biyografileri ele alınarak sosyo-kültürel, iktisadi ve idari tarihimize küçük bir katkı yapılması amaçlanmıştır. Bu biyografilerde memurların baba adı, uyruğu, baba mesleği doğum yeri gibi kişisel bilgileri, eğitim görülen okullar, bilinen yabancı diller, yayınlanan eserler ve memuriyetle ilgili olarak görev yapılan kadrolar, görev yapılan vilayetler, alınan maaş, ceza ve ödüller hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sicill-i Ahvâl Kayıtları, Niğde, Memur, Gayrimüslim

DOI Number: 10.9737/hist.2018.642

Detail