Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 596

Süleyman Demirci , Kâzım Kartal

1833/34 (H. 1249) Tarihli Kayseri Sancağı, Karahisar-i Develi (Yeşilhisar) ve Talas Kazası Müslim Nüfus Defteri İncelemesi

Bu çalışma ilk aşamada Osmanlı İmparatorluğu´nda yapılan nüfus sayımlarının önemini kısaca anlatarak, Kayseri Sancağı, Karahisar-ı Develi (Yeşilhisar) ve Talas Kazasının coğrafi konumu ve tarihi önemini vurgulamaktadır. Daha sonra da çalışmada 168 sayfadan oluşan 1983 Numaralı 1833/1834 (H. 1249) Tarihli Kayseri Sancağı, Karahisar-ı Develi (Yeşilhisar) ve Talas Kazası Müslim nüfus defterinin değerlendirmesi yapılmaktadır. İncelenen nüfus defterinde Müslüman erkek nüfusun yaşları ve meslekleri yanında uzun saçlı, kara sakallı, kır sakallı, uzun boylu gibi tabirlerle kişisel özelliklerinin de sıralanması, hatta kaza dışında bulunanlar için özel not düşülmesi, kazadaki askeri ve iktisadi kaynakların devlet için had safhada önem arz ettiğini göstermektedir. Ancak kız çocuklarının ve kadın nüfusunun kaydedilmemesi nüfus artışı, vergi geliri artışı veya asker potansiyeli ile ilgili ileriye yönelik tahmin ve planlama yapılmasına kısmi bir engel teşkil etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Talas, Karahisar-ı Develi, Yeşilhisar, Nüfus Sayımı, Osmanlı Devleti

Doi Number :10.9737/historyS1272


A Study on the 1833/34 (H. 1249) Dated Kayseri Sanjak, Karahisar-i Develi (Yeşilhisar) and Talas Districts Muslim Census Registry

This study initially discusses the importance of population censuses conducted in the Ottoman Empire, and summarizes the geographical and historical significance of Kayseri, Karahisar-ı Develi (Yeşilhisar) and Talas districts. Later on the research assesses the 168-page long, 1983 numbered, 1833/1834 (1249) dated population registry books of the same districts. The registry book listed not only the age and occupation of the male population but also their private physical features, such as long haired, black bearded, white bearded. It even recorded the ones travelled out of town at the time of registry. All these details indicated that these districts had high level of economic and military significance for the state. Nevertheless, not accounting women and girl population in the census, partially prevented forecast and planning on population growth, tax revenue increase or soldier potential of the districts.

Keywords: Talas, Karahisar-i Develi, Kayseri, Yesilhisar, Census, Ottoman Empire

Doi Number :10.9737/historyS1272


672