Yıl:2019   Cilt: 11   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1423

1920 Elections in Kayseri, Turkey in the Period of National Campaign

Yakup Yılmaz

With the Ottoman Empire being defeated in the First World War and the consequent start of the occupation of the country, the actual structure of the state began to decline. Especially the occupation of the city of Izmir had a very intense impact on society. Mustafa Kemal Pasha landing at Samsun in response to these occupations and the gathering of helpful communities within the country and Kuva-yi Milliye under a single roof were the steps that organized the campaign of independence. Afterward, the Erzurum and Sivas Congresses were held in which the indivisibility of the country was heavily emphasized. As a result of the occupation of Istanbul by the British, Mustafa Kemal Pasha reported that a constituent assembly should be created in Ankara. In addition, with a circular letter issued by the Committee of Representation, an assembly was being desired to be created which could save the integrity of the country with civil cooperation. Upon this desire, a constituent assembly equipped with exceptional powers was decided to be founded in Ankara. A committee, composed of pre-elected müntehib-i sanis , administration and municipal council members, and the members of Defense of National Rights, would participate in the elections to be held for the institution of the assembly. The elections, intended to be completed within fifteen days at the latest, would be performed based on secret ballot, open counting, and absolute majority and the elected members of parliament would be made sure to reach Ankara as soon as possible. Eventually, the election was finalized under these circumstances and the assembly was inaugurated on April 23rd, 1920. Having provided support for Anatolia during the years of the Turkish War of Independence, the city of Kayseri was effectively endorsing the National Campaign. In the city where the public supported the Committee of Representation, the elections had been finalized on March 23rd, 1920 and the elected members of parliament started their journey to Ankara immediately. Âlim Efendi , Remzi Efendi, Osman Bey , and Atıf Bey were elected as representatives of Kayseri. In addition to these representatives, Ahmet Hilmi Bey and Ahmet Rıfat Bey, who had acted as representatives of Kayseri in the last Ottoman Chamber of Deputies which was eventually dissolved, were directly included in the new assembly as representatives of Kayseri. Having supported the campaign of independence as a city in the Sivas Congress in the same way, Kayseri maintained this support in the elections and sent its representatives to the new assembly. The aforementioned representatives included in the assembly engaged in important activities in this assembly performing its constituent function.

Anahtar Kelimeler: National Campaign, the First Assembly, elections, Kayseri, Kayseri representatives

DOI Number: 10.9737/hist.2019.740


Milli Mücadele Döneminde Kayseri´de 1920 Seçimleri

Osmanlı Devleti´nin Birinci Dünya Savaşı´ndan mağlup ayrılması ve sonucunda ülkenin işgal edilmeye başlamasıyla devletin fiili yapısı ortadan kalkmaya başladı. Özellikle İzmir´in işgal edilmesi toplum üzerinde tesirli etkiler bıraktı. Bu işgaller üzerine Mustafa Kemal Paşa´nın Samsun´a çıkışı, ülke içindeki yararlı cemiyetlerin ve Kuvay-i Milliye´nin tek çatı altında toplanması kurtuluş mücadelesini örgütleyen adımlardı. Akabinde Erzurum ve Sivas kongreleri düzenlenerek vatanın bölünmezliği vurgulandı. İstanbul´un İngilizler tarafından işgal edilmesiyle birlikte Mustafa Kemal Paşa Ankara´da bir kurucu meclis kurulması gerektiğini bildirdi. Bununla birlikte Heyet-i Temsiliye´nin yayınladığı bir genelgeyle, Anadolu´da vatanın bütünlüğünü, halkın katılımıyla kurtaracak bir meclisin açılması isteniyordu. Bu istek üzerine Ankara´da olağanüstü yetkilerle donatılmış bir kurucu meclisin kurulmasına karar verildi. Meclisin teşekkülü için yapılacak seçimlere daha önce seçilmiş müntehib-i saniler, idare ve belediye meclis üyeleri ile müdafaa-i Hukuk azalarından oluşan bir heyet katılacaktı. En geç 15 gün içerisinde icra edilmesi istenen seçimlerin gizli oy açık sayım ve mutlak çoğunluk temelinde icara edilip, seçilen vekillerin biran evvel Ankara´ya ulaşmaları temin edilecekti. Binnetice bu şartlarda seçim neticelenmiş ve 23 Nisan 1920´de meclis küşadını gerçekleştirmişti. İstiklal Harbi yıllarında Anadolu´nun sıkıntılarına omuz veren Kayseri Milli Mücadeleye etkili bir şekilde destek vermekteydi. Haklın Heyet-i Temsiliye´ye destek verdiği şehirde 29 Mart 1920´de seçimler sonuçlanmış ve mebuslar hemen Ankara´ya doğru yola koyulmuşlardı. Âlim Efendi, Remzi Efendi, Osman Bey ve Atıf Bey Kayseri mebusu olarak intihap edilmişlerdi. Bu vekillerin yanında daha önce dağıtılmış olan son Osmanlı Meclis-i Mebusan´ında Kayseri mebusu olan Ahmet Hilmi ve Ahmet Rıfat Beyler de doğrudan yeni meclise Kayseri mebusu olarak dâhil olmuşlardı. Bu şekilde Sivas kongresinde de şehir olarak istiklal mücadelesine destek veren Kayseri, desteğini seçimlerde de sürdürerek yeni meclise mebuslarını yollamıştı. Meclise dâhil bu mebuslar kuruculuk görevini ifa eden bu mecliste önemli faaliyetlerde bulunmuşlardı.

Keywords: Milli Mücadele, Birinci Meclis, seçimler, Kayseri, Kayseri mebusları

DOI Number: 10.9737/hist.2019.740


142