Yıl:2010   Cilt: 2   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 155

20. Yüzyıl Başında "İmtiyaz" Kelimesi ile "Kapitülasyon" Kelimesinin Tarihsel Açıdan Karşılaştırmalı İncelenmesi

Mustafa Malhut

19.yüzyıl sonu ve 20. yüzyılın başında Osmanlı İmparatorluğu mali açıdan büyük zorluklar yaşıyordu. Osmanlı topraklarındaki yabancılar kapitülasyonlarla önemli avantajlar elde etmişlerdi. Bunun yanı sıra kamu hizmetine yönelik birçok imtiyazda yabancılar söz sahibiydi. Ancak, Kapitülasyon ve imtiyaz kelimeleri anlam ve kapsam bakımında birbirinden ayrıydı. Bu dönem ile ilgili yapılacak çalışmalarda bu ayrıma dikkat edilmesi daha doğru yorumların yapılmasına olanak tanıyacaktır. Bu çalışmada imtiyaz kelimesinin Osmanlı son döneminde neyi ifade ettiği incelenecek ve bu kelimeye o dönem ve sonrasında yüklenen anlamlar yer yer kapitülasyon kavramı ile tarihsel bir boyutta karşılaştırılacaktır. Böylece farklı bir açıdan döneme ışık tutulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: İmtiyaz, Kapitülasyon, Osmanlı İmparatorluğu.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_101


A Comparative Study of "Capitulation" Word with "Concession" Word in Terms of Historical Perspective at the Beginning of the 20th Century

At the end of 19th and beginning of the 20th century the Ottoman Empire was experiencing great difficulties in terms of financial. Foreigners in the Ottoman lands had obtained important advantages with capitulation. Besides Foreigners were influential in many concessions for public services. However capitulation and concession words in terms of meaning and scope were separated apart. This difference in the future studies about that period and related topics will allow more accurate interpretations to be made. In this study, the meaning of the concession will be investigated in the last period of the Ottoman Empire. In that period and then, this word given meanings frequently will be compared with a historical dimension with the concept of capitulation. Consequently will be kept light to that period from an different aspect.

Keywords: Concession, Capitulation, Ottoman Empire

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_101


114