Yıl:2021   Cilt: 13   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2132

Uğur Topcu ORCID Icon

20. YÜZYILIN BAŞINDA PROTESTAN MİSYONERLERCE DÜZENLENMİŞ KAHİRE VE LEKNEV İSLAM DÜNYASI KONFERANSLARI

Modern misyoner hareketleri Protestanlığın güç kazandığı Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkeleri tarafından 19. yüzyılın başlarından itibaren çok etkin bir şekilde uygulamaya konmuştu. Müslümanlara yönelik olarak 20. yüzyılın başlarında yoğunlaşan misyonerlik çalışmaları ise emperyalist hedeflere de hizmet ederek günümüze kadar uzanan süreçte Müslümanların yoğun olarak yaşadıkları ülkeleri sadece dini anlamda değil, aynı zamanda siyasi, ekonomik ve kültürel manada da önemli ölçüde etkilemişti. American Board of Commissioners of Foreign Missions (ABCFM) adlı misyoner örgüte bağlı misyonerlerin önderliğinde, yoğunlaşan Müslüman dünyaya yönelik misyonerlik faaliyetlerinin değerlendirilmesi için 1906 yılında Kahire´de, The Mohammedan World of Today (Günümüzde Müslüman Dünyası) adlı birinci Müslüman dünyası konferansı organize edilmişti. Bu önemli konferansın ardından 1911 yılında, Müslüman dünyasında değişen durumları değerlendirmek için Hindistan´a bağlı Leknev´da Islam and Missions (İslam ve Misyon) adında bir diğer önemli konferans gerçekleştirilmişti.1906 ve 1911 Protestan misyoner konferanslarına katılan konuşmacılar, 20. yüzyılın başındaki misyonerlik faaliyetlerini ve Müslüman dünyanın o dönemdeki durumunu açıkça gözler önüne sermişler, dünyanın çeşitli bölgelerindeki Müslümanların siyasi, kültürel ve dini yaşamlarını ve onlara yönelik yapılmış veya yapılması planlanan evanjelist çalışmaları detaylı bir şekilde anlatmışlardı. Bu makalede, adı geçen konferanslar ve bu konferanslarda sunulan bildirilerde öne çıkan hususlar değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Misyonerlik, ABCFM, Misyoner Konferansları

10.9737/hist.2021.1065


Cairo and Leknev Islamic World Conferences Organized by Protestant Missionaries at the Beginning of the 20th Century

Modern missionary movements were put into practice very effectively from the beginning of the 19th century by the United States of America and some European countries, where Protestantism gained strength. While missionary work towards Muslims was intensifying at the beginning of the 20th century, it served the imperialist goals as well and had a significant impact not only in the religious sense, but also in the political, economic and cultural sense of the countries where Muslims lived intensely in the process extending to the present day. In Cairo in 1906, to evaluate those activities towards the Muslim world, the first Muslim world conference called "The Mohammedan World of Today" was organized under the leadership of the missionaries affiliated with the missionary organization called American Board of Commissioners of Foreign Missions (ABCFM). After this important conference, another important conference called "Islam and Missions" was held in Leknev, India in 1911 to evaluate the changing situations in the Muslim world. Speakers attending the conferences clearly revealed the missionary activities at the beginning of the 20th century and the situation of the Muslim world at that time, and explained in detail the political, cultural and religious lives of Muslims in various parts of the world, and the evangelical studies that were made or planned for them. In this article, the conferences mentioned and the prominent issues in the proceedings presented at these conferences are evaluated.

Keywords: Missionary Activities, ABCFM, Missionary Conferences

10.9737/hist.2021.1065


505