Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 10   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1278

Mustafa Çabuk

Amerikan Board Arşivi´ne Göre Misyonerlerin Adana, Antep ve Maraş´ta Müslüman Halka Yönelik Faaliyetleri

Genel olarak değerlendirildiğinde misyonerlik, Hıristiyanlaştırma faaliyeti olarak bilinir. Öncelikle Katolik ve Protestan kilisesinin daha sonra ise farklı kiliselerin dünyada kendi inançlarına göre Hı-ristiyanlığı yayma faaliyetleri için kullanılan bir terimdir. Görünüşte dini bir uğraş gibi görünmesine rağmen misyonerlik siyasi, ekonomik ve askeri olarak da birçok amaca hizmet eden çok yönlü bir faaliyet olarak dünyada birçok tartışmaya neden olmuştur. Özellikle de yayılmacı güçlerin misyo-nerlerle olan sıkı ilişkisi misyonerlik kurumlarına insanların şüpheyle bakmasına neden olmuştur. Dünya genelinde olduğu gibi misyonerler Osmanlı Devleti´nde de faaliyet yürüttüler. Türk toprakla-rındaki faaliyetlerinde daha ziyade gayrimüslim olan eski Hıristiyan kiliselerinin üyelerini kendi ki-liselerine kazandırmak için faaliyet yürüttüler. Bunun yanı sıra misyonerler, Müslüman halka yönelik Hıristiyanlaştırma faaliyetine de girdiler. Bu faaliyetlerini Osmanlı yönetiminden ve daha ziyade Müslüman halkın tepkisinden çekindikleri için gizli olarak yürüttüler.

Anahtar Kelimeler: Misyoner, Hristiyan, Müslüman, Faaliyet

DOI Number: 10.9737/hist.2018.690


According to American Board Archive Activities of Missionaries Against Muslim People in Adana, Aintab and Marash

Missionary activity is generally known as the Christianization activity. It is a term used primarily for the Catholic and Protestant churches and then for the activities of different churches to spread Christianity in the world according to their beliefs. Although it seems as a religious activity in appearance, missionary has led to many debates in the world as a multi-faceted activity that serves many purposes as political, economic and military. Particularly the close relationship between the expansionist forces and missionaries has caused people to look at the missionary institutions with suspicion. As in the rest of the world, missionaries carried out activities in the Ottoman State. In their activities on Turkish soil, they carried out activities in order to convert the members of the old Christian churches, which are mostly non-Muslim, to their churches. The missionaries also engaged in the Christianization of the Muslim people. They carried out their activities secretly because they were afraid of the Ottoman administration and the reaction of the Muslim people.

Keywords: Missionary, Christian, Muslim, Activity

DOI Number: 10.9737/hist.2018.690


177