Yıl:2023   Cilt: 15   Sayı: 1   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2315

Hüseyin Üreten ORCID Icon

AMORGOSLU SEMONIDES’İN YEDİNCİ FRAGMANI’NDA KADIN KİMLİĞİNİN KURGULANMASI

Pandora’dan “kadınların soyu” türer; kadınların varlığı erkekler için ne yazık ki hem gereklidir, çünkü aileyi oluşturmaya ve aile servetini sonraki kuşaklara aktarmaya yararlar, hem de onları mahveder, çünkü fiziksel ve ahlaki sefalet kaynağı olup çalışmayla ve acılarla tükenen bir hayatla bağdaştırılırlar. Bu bakış açısından doğan kadın düşmanlığına dair ilk örnek her ne kadar Arkaik Çağ’ın en önemli iki şairinden biri olan Hesiodos’a ait olsa da, bu çalışmada görüleceği üzere, Amorgoslu Semonides de Hesiodos gibi kadın konusundaki benzer olumsuz düşüncelerini günümüze ulaşmış olan bir Arkaik Hellen hiciv şiiri ile anlatmıştır. Erkeklerin sakınması gereken kadın tiplerini anlatan bu şiir, Zeus’un erkekleri ve kadınları farklı yarattığı ve doğal dünyadan farklı modellere dayalı olarak özellikle on kadın türü yarattığı fikrine dayanmaktadır. Şair bu şiirinde yani Yedinci Fragmanı’nda erkeklerin sakınması gereken kadın tiplerini anlatmak için iki element ve sekiz hayvan türünden yararlanmıştır. Semonides’in şiirine göre, “köpek” kadınlar, meraklı ve kibirli; “domuz” kadınlar, pis ve düzensiz; “at” kadınlar mağrurdur. Eş olarak tavsiye edilen tek kadın tipi ise “arı” olanıdır, çünkü çalışkan ve ketumdur. Bu cümleden olmak üzere, biz burada iambik yazar Amorgoslu Semonides’in günümüze ulaşmış olan ve başrol oyuncuları hayvanlar olan (?) Yedinci Fragmanı yoluyla İÖ 7. yüzyılda antik Hellen kadın kimliğinin nasıl kurgulandığını değerlendirmeye çalışacağız. Böylece Semondies’in de Hesiodos gibi kadın düşmanlığını sorgulama fırsatı bulacağız ve kadın kimliğini sekiz hayvan türünde nasıl kurguladığını anlatacağız.

Anahtar Kelimeler: Amorgoslu Semonides/Simonides, kadın, iambos.

10.9737/hist.2023.1121


IN THE SEMONIDES OF AMORGOS, THE SEVENT TRAILER CONSTRUCTION OF WOMAN’S IDENTITY

From Pandora derives the “line of women”; The existence of women is unfortunately necessary for men, because they serve to create the family and pass on the family wealth to the next generation, and it also destroys them, because they are a source of physical and moral misery and are associated with a life that is exhausted by work and suffering. Although the first example of misogyny arising from this point of view belongs to Hesiod, one of the two most important poets of the Archaic Age, as it can be seen in this study, Semonides from Amorgos is also an Arhaic Hellenic, like Hesiod, who had similar negative thoughts on women. He described it with satirical poetry. This poem, which describes the types of women that men should avoid, is based on the idea that Zeus created men and women differently, and that he specifically created ten types of women based on different models from the natural World. In this poem, namely the Seventh Trailer, the poet used two elements and eight animal species to describe the types of women that men should avoid. According to Semonides’ poetry, “dog” women are curios and arrogant; “piggy” women, filthy and untidy; “horse” women are poud. The only type of woman recommended as a wife is the “bee” one, because she is hardworking and secretive. Starting from this sentence, we will try to evaluate how the ancient Hellenic female identity was constructed in the 7th century BC through the iambic writer Semonides of Amorgos the Seventh Trailer, which has survived and whose leading actors are animals (?). Thus, we will have the opportunity to question the misogyny of Semonides, like Hesiod, and we will explain how he constructs the female identity in eight animal species.

Keywords: Semonides/Simonides of Amorgos, woman, iambos.

10.9737/hist.2023.1121

Sayfa Aralığı: 155-175


Atıf İçin

Hüseyin Üreten, “Amorgoslu Semonides’in Yedinci Fragmanı’nda Kadın Kimliğinin Kurgulanması”, History Studies, 15/1, Şubat 2023, s. 155-175.


307