Yıl:2020   Cilt: 12   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1724

An Analysis of Turkish-American Relations from a Historical Perspective

Merve Suna Özel Özcan / Hatice Çelik ORCID Icon

The historical depth of relations between the United States of America (USA) and the Turks dates back to the Ottoman Empire period. The Ottoman-American relations were conducted mostly through economic linkages in the 19th century. With the dissolution of Ottoman Empire, Republic of Turkey (Turkey) has been the successor and the relations with the USA has been reoriented as being the nation-state at the new international system level. Although relations between these two countries were interrupted occasionally, following the World War II, they were seen to remain unbroken. Basically, the strategic partnership formed in the axis of common enemy perception and interests during the Cold War period was a kind of transformation of the relations coming from the Ottoman times since during the Ottoman era, relations were mostly economy based. As a matter of fact, Turkey-USA relations, which show an ups and downs picture from the 1950s to the present day, continue uninterrupted. In this regard, the evaluation of the relations between the two countries will be discussed in this study over certain crisis issues.

Anahtar Kelimeler: Turkey, US, Ottoman Empire, Cold War

DOI Number: 10.9737/hist.2020.869


Tarihsel Süreçte Türk-Amerikan İlişkilerinin Analizi

Amerika Birleşik Devletleri ve Türklerin ilişkilerinin tarihi derinliği Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanmaktadır. Osmanlı-Amerikan ilişkileri çoğunlukla 19. yüzyılda ekonomik bağlar yoluyla yürütülmüştür. Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti (Türkiye) Osmanlı´nın halefi olmuştur ve ABD ile ilişkiler yeni uluslararası sistem düzeyinde ulus-devlet olarak yeniden şekillendirilmiştir. Bu iki ülke arasındaki ilişkiler ara sıra kesintiye uğrasa da, II. Dünya Savaşı'ndan sonra, kesintisiz olarak sürdürülmüştür. Temel olarak, Soğuk Savaş döneminde ortak düşman algısı ve çıkarları ekseninde oluşan stratejik ortaklık, Osmanlı döneminden gelen ilişkilerin bir tür dönüşümü idi, çünkü Osmanlı döneminde ilişkiler çoğunlukla ekonomiye dayanıyordu. Nitekim 1950'lerden günümüze kadar inişler ve çıkışlar gösteren Türkiye-ABD ilişkileri kesintisiz devam etmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmada iki ülke arasındaki ilişkilerin belirli kriz dönemlerinde değerlendirilmesi tartışılacaktır. Burada değinilen dönem, iki ülke arasındaki ilişkileri kapsayan yaklaşık yüz yıllık süre olup, Soğuk Savaş dönemindeki krizlere özellikle değinilecektir.

Keywords: Türkiye, ABD, Osmanlı İmparatorluğu, Soğuk Savaş

DOI Number: 10.9737/hist.2020.869


304