Yıl:2017   Cilt: 9   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 937

Mehmet Aydın

Arşiv Belgelerine Göre Atatürk Döneminde Ziraat, Sanayi ve Ticaret Sektörlerindeki Bazı Gelişmeler (1923-1938)

Atatürk döneminin önemli konularından biri de devletin iktisadi ve ticari gelişimdir. Nitekim Mustafa Kemal (ATATÜRK)´in İzmit´te 19 Ocak 1923 tarihinde bazı İstanbul gazetecilerine vermiş olduğu beyanatındaki "Yeni Türkiye Devleti cihangir bir devlet olmayacaktır; fakat yeni Türkiye Devleti iktisadi bir devlet olacaktır" şeklindeki sözleri Cumhuriyet döneminde ekonomiye verilen değeri göstermektedir. Bu çerçevede Atatürk döneminde iktisadın hemen her alanında önemli adımlar atılmış her sahada kayda değer gelişmeler olmuştur. Bu çalışmada Atatürk döneminde ticaret ve iktisada verilen önem ve bunun sonucunda ortaya çıkan iktisadi gelişmeler söz konusu dönemde hazırlanmış olan ve Cumhuriyet Arşivleri bünyesinde yer alan bazı raporlar çerçevesinde ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ticaret,Tarım,.Sanayi, Madencilik,Endüstri

DOI Number: 10.9737/hist.2017.538


According to archieve documents, some developments in agriculture, industry and trade sectors during the period of Atatürk (1923-1938)

One of the important issue of Ataturk era is the financial and commercial development of the state. Hence, the Ataturk´s words that is expressed during his declaration to some Istanbul journals in 19th January, 1923 in Izmit " New State of Turkey will not be a World state; but new state of Turkey will be a financial state" reveal the importance that is given to economy in Republic period. Within this framework, considerable steps have been taken in all fields of economy and considerably developments have been arised in all fields. With this study, the importance that was given to commercial and finance in Ataturk period and financial developments and resultant of this importance will be revealed within the scope of some reports that are prepared within Republic Archives at the perion in question.

Keywords: Trade, Agriculture, Economy, Mining, İndustry

DOI Number: 10.9737/hist.2017.538


33