Yıl:2019   Cilt: 11   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1395

Yüksel Babanınoğlu Bayıl

Berlin Antlaşması Sonrasında Balkanlar´da Güvenlik ve Asayiş Meselesi

19. yüzyılın başlarından itibaren Rus Çarlığı´nın izlediği Panislavist politikanın etkisiyle Balkan milletlerinin Osmanlı yönetimine karşı başlattıkları büyük isyan hareketi, bölgede asayiş sorunlarına neden olmuştur. Özellikle 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi sonrası imzalanan Ayastefanos Anlaşması´yla Karadeniz´den Ege´ye kadar uzanan büyük Bulgar prensliğinin kurulması kararının, İngiltere ve diğer büyük güçlerin isteği doğrultusunda, Berlin Antlaşması´yla uygulamaya konulmaması bölgedeki güvenlik sorununu büsbütün arttırmıştır. Zira Bulgarlar, hayal kırıklığına rağmen isteklerinden vazgeçmemişler ve Doğu Rumeli´yi Bulgar Prensliği´ne katmak için her yolu denemişlerdir. Özellikle bölgedeki nüfus dengesini Bulgarlar lehine değiştirmek için Bulgar çete liderleri, bir takım tedhiş hareketleriyle bölgedeki Müslüman Türk unsurunun bölge dışına itilmesine çalışmıştır. Osmanlı Devleti, çetelere karşı mülkî ve askerî tedbirler alarak asayişi temin etmeye çalışmıştır. Bu çalışmada, Berlin Antlaşması´na karşı bölgede duyulan memnuniyetsizlik ve Osmanlı Devleti´nin etnik terör hareketleri karşısında asayişi temini hususunda bir değerlendirme yapılacaktır. Etnik teröre karşı Osmanlı Devleti´nin izlediği yolların belirlenmesi, günümüz Türkiye´sinin benzer sorunlara karşı mücadelesine katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Berlin Antlaşması, Balkanlar, Asayiş, Emniyet, Çete.

DOI Number: 10.9737/hist.2019.744


The Issue of Security and Public Order at Balkans After the Berlin Conference

The great rebellion movement, against the Ottoman goverment, of Balkan Nations influenced by the Russian´s Panslavist policy that was adopted from the beginnig of 19 centuries caused immense security problems. Especially, with the Treaty of San Stefano -Ayastefanos- signed after the Otoman-Russian War of 1877-1878, the provison of the foundation of Graet Bulgarian Principality extended from Black Sea to Aegean Sea spread the confusion completely because of not to be put into practice by the wishes of England and the other Great powers with The Treaty of Berlin. Thus, despite their disappointment Bulgarians did not give up their demands and did anything to annexed East Rumelia. The Bulgarian leaders , exceptionally to change population level in their´s favour in the region, tried to expel the Muslim-Turks by terrorism. The Ottoman goverment strive to provide protection against these guerillas by taking civillian and military measures in the region. In this paper an evaluation will be made about the dissatisfaction in the discrict due to The Treaty of Berlin and providing security of the Ottoman Empire against terrorism. Determination of the way that Otoman Empire traced against terror will help the struggle of Turkey against the problems like that.

Keywords: The Treaty of Berlin, Balkans, Public Order, Security, Gang.

DOI Number: 10.9737/hist.2019.744


491