Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 10   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1289

Said Olgun

Bir Jön Türk ve Arnavut Milliyetçisi: Derviş Hima (1872-1928)

1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi, Osmanlı Devleti ve devlet içerisinde yaşayan etnik unsurlar için tam bir dönüm noktası olmuştur. II. Abdülhamid´in savaşı bahane ederek Meclis-i Mebusanı süresiz olarak tatil etmesi, Kanun-i Esasiyi rafa kaldırması ve ilerleyen yıllardaki uygulamaları, Jön Türk hareketi etrafında örgütlenen bir muhalefetin oluşmasına sebep olmuştur. Öte yandan savaş esnasında Osmanlı Devleti´nin içine düştüğü müşkül durum ve savaş sonunda imzalanan Ayastefanos Antlaşması, Arnavutları, Osmanlı Devletinin kendilerini koruyamayacağı düşüncesine sevk etmiştir. Buna bağlı olarak da çevrelerini kuşatan Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan´a karşı hem yaşadıkları toprakları hem de milli varlıklarını muhafaza etmek için millî bir bilincin oluşmasına yönelik çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Buna bağlı olarak son dönem Osmanlı aydınlarının birçoğunda olduğu gibi Arnavut aydınlar da Osmanlı kimliğine sıkı sıkıya bağlılıkla birlikte etnik kökenlerini ve kimliklerini de ön plana çıkarmaya başlamışlardır. Bu çalışmada hem Jön Türk hareketinin hem de Arnavut milliyetçiliğinin önde gelen isimlerinden biri olan Derviş Hima´nın hayatı, siyasî faaliyetleri ve eserleri hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın odak noktasını 1897-1912 yılları arasındaki faaliyetleri, Jön Türk ve Arnavut milliyetçisi ağlarla kurduğu ilişkiler ile II. Abdülhamid´e karşı yürüttüğü muhalefet ve Arnavut millî kimliğinin inşası sürecinde yayımladığı eserler oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Derviş Hima, Jön Türk, Arnavut Milliyetçiliği, Arnavutluk, Arnavut Gazetesi

DOI Number: 10.9737/hist.2018.699


A Young Turk and Albanian Nationalist: Dervish Hima (1872-1928)

The 1877-1878 Russo-Turkish war was precisely a turning point for the Ottoman Empire and the ethnic groups living in that state. II. Abdülhamid's indefinitely dismissing of the First Turkish Parliament using the war as an excuse, putting aside the Ottoman basic law, and his other applications throughout the following years, led to the formation of an opposition organized around the Young Turks movement. On the other hand, the ordeal that the Ottoman Empire went through during the war and the treaty of San Stefano signed after the war drove Albanians to the concerns that the Ottoman Empire would fail to protect them. Thus, they started to take action towards constructing a national consciousness in order to both protect their lands and national identities against Serbia, Montenegro and Greece that circumvent them. Accordingly, as with many of the late period Ottoman intellectuals, Albanian intellectuals also began to bring forward their ethnic roots and identities, despite their rigorous devotion to the Ottoman identity. In this study, the life, political activities and works of Dervish Hima who is one of the leading figures of both the Young Turks movement and Albanian nationalism, is explained. His activities between 1897 and 1912, his relations with the Young Turks and Albanian nationalist networks, the opposition he pursued against Abdulhamid II and his works published in the construction process of Albanian identity constitute the focal point of this study.

Keywords: Dervish Hima, Young Turk, Albanian Nationalism, Albania, Albanian Newspaper

DOI Number: 10.9737/hist.2018.699


80