Yıl:2023   Cilt: 15   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2340

Selçuk Demir ORCID Icon

BİR OSMANLI PAŞASININ GÜNDELİK HAYATI: SİLAHDAR İBRAHİM PAŞA

XVIII. yüzyıl Osmanlı devlet adamlarından Silahdar İbrahim Paşa enderun yazıcılığı, hazine kethüdalığı ve silahdarlık makamlarında bulunmuş, çeşitli vilayetlerde beylerbeylik yapmıştır. II. Mustafa’nın kızı Ayşe Sultan ile 1720 yılında evlenerek damad-ı şehriyari unvanını almıştır. Osmanlı-İran savaşlarında seraskerlik görevinde bulunmuştur. 1724 yılında vazifesinden azledilmiş ve İçel sancakbeyliği ile görevlendirilmiştir. İçel sancağına hareketi esnasında vefat etmiş ve hakkında çıkan iddialardan dolayı malları devlet tarafından müsadere edilmiştir. Müsadere işlemi sırasında kâtip ve memurların dikkatli bir sayım yaptığı, her şeyi en ince ayrıntısına kadar kaydettiği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı İbrahim Paşa’dan geriye kalanların transkriptini ve değerlendirilmesini yapmak değildir. Bu çalışmanın amacı XVIII. yüzyıl Osmanlı dünyasında taşrada görev yapan bir devlet adamının giyim-kuşam tarzının nasıl olduğu, ev dekorasyonun nasıl meydana geldiği, seferlerde veya teşrifat törenlerinde neler kullandığı sorularına cevap bulmaktır. Kaynak olarak Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi Maliyeden Müdevver Defterler kataloğunda yer alan MAD.d 665 numaralı defter kullanılmıştır. Ayrıca diğer arşiv malzemeleri ve bu konu ile ilgili yazılan araştırma ve inceleme eserlerden istifade edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Silahdar İbrahim Paşa, gündelik hayat, ev dekorasyonu, giyim-kuşam, mefruşat.


AN OTTOMAN PASHA’S DAILY LIFE: SILAHDAR İBRAHİM PASHA

Silahdar İbrahim Pasha, an eighteenth-century Ottoman public official, worked in the positions of scribe at Enderun, the chief officer of the treasury, and armourer, and the governor (beylerbeyi) of various Ottoman provinces. Upon marrying Sultan Ayşe, the daughter of Mustafa II, in 1720, he was granted the title of damad-ı şehriyari. He had served as a serasker (a vizier who commanded an army) during the Ottoman-Persia War. In 1724, he was dismissed from his duty and appointed as the governor of the sanjak of İçel. Alas, he died on route to the sanjak of İçel. Moreover, the state had confiscated all of his possessions over allegations about him. During the confiscation process, clerks and civil servants counted vigilantly and recorded everything down to the last detail. The aim of this study is not to transcribe and evaluate İbrahim Pasha’s belongings, but rather to learn about how Ottoman statesmen in rural areas would have dressed, how they would have decorated their homes, and what they would have used during expeditions as well as arrival ceremonies – all throughout the course of the eighteenth century. As a reference source, the register no: MAD.d 665 from the catalogue of the Registries for the Fiscal Issues (Maliyeden Müdevver Defterler) in the Ottoman Archive of the Turkish Presidency was used. Other archival materials alongside research and surveys on the subject were also utilized.

Keywords: Silahdar İbrahim Pasha, daily life, house decoration, clothing, furnishing.

Sayfa Aralığı: 255-277


Atıf İçin

Selçuk Demir, “Bir Osmanlı Paşasının Gündelik Hayatı: Silahdar İbrahim Paşa,”, History Studies, 15/2, s. 255-277.


213