Yıl:2020   Cilt: 12   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1700

Mesut Karakulak ORCID Icon

Bir Vapurdan 93 Harbine Bakmak: Mersin Vapuru Hadisesi ve Rusya´da Osmanlı Savaş Esirleri

1877-78 Osmanlı-Rus Harbi birçok yönüyle incelenmiştir. Fakat savaşın seyrine etki eden deniz lojistiği kısmı yeterince irdelenmemiştir. Çalışmamız bu noktada Rus vapurları tarafından kaçırılan, içerisinde önemli savaş planlarının ve çok sayıda yaralı Osmanlı askerinin taşındığı Mersin Vapurunun kaçırılış hikâyesini ele almaktadır. Zira Rus tarih yazımında önemli bir hadise olarak yer alan bu olay savaşın seyrine etki etmiş ve ünlü Rus ressamlarının çizimlerinde yer almıştır. Bunların yarı sıra savaş süresince Karadeniz sahilleri Osmanlı gemilerince kısmen abluka altında olmasına rağmen hiçbir engellemeyle karşılaşmadan Mersin Vapurunun ele geçirip götürülmesi Osmanlı Mebusan Meclisinde de hararetli tartışmaların yaşanmasına neden olmuştur. Bu yönüyle karmaşık ilişkiler ağı neticesinde ele geçirilen bir Osmanlı vapurunun kaçırılış hikâyesi hem Osmanlı hem de Rus kaynakları kullanılarak ele alınmaya çalışılmıştır

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Rus Çarlığı, Mersin Vapuru, Deniz Lojistiği, Türk Esirleri.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.870


Looking at the War of 93 through A Steamship: Mersin Steamship Case and the Ottoman War Prisoners in Russia

The Ottoman-Russian War of 1877-78 has been studied in many ways. However, the part of the maritime logistics that affected the war was not adequately explored. In this regards, this study addresses the abduction story of the Mersin steamship, which was abducted by Russian steamship and contains important war plans and a large number of injured Ottoman soldiers. This incident, which influenced the war, took place as an important event in Russian historiography as well as in the drawings of famous Russian painters. Although the Black Sea was under blockade by the Ottoman ships during the war, the seizure of the Mersin steamship, without encountering any obstacles, led to heated discussions in the Ottoman Parliament. In this respect, the story of the abduction of an Ottoman steamship, which was seized in the wake of a complex network of relations, was tried to be dealt with both by Ottoman and Russian sources.

Keywords: Ottoman State, Tsarist Russia, Mersin Steamship, Sea Logistics, Turkish Prisoners.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.870


367