Yıl:2023   Cilt: 15   Sayı: 1   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2318

Ertuğrul Şeref Hücüptan ORCID Icon

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA KAYNAK VE BELGELERLE “PAŞA TEŞKİLATI”

Birinci Dünya Savaşı’nda Başkumandan Vekili Enver Paşa’nın talebi üzerine, Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun, Osmanlı ordusunu takviye etmek için gönderdikleri ve bazı kaynaklarda “Paşa Teşkilatı” olarak ifade edilen birliklerle ilgili, mevcut olan bilgiler oldukça yetersizdir. Var olan bilgiler parça parça ve sınırlı olup, bir kısmında da bazı farklılıklar görülmektedir. Ayrıca bu konuda özel olarak yapılmış bir çalışma da bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu makalenin amacı, Paşa Teşkilatı’nın ve bu ifadeden türetilen “Paşa Kolu”, “Paşa I”, “Paşa II” gibi isimlendirmelerin tam olarak neyi ifade ettiğini tespit etmektir. Bu çerçevede yapılan çalışmada, bu isimlerin ne anlama geldiği, teşkillerin hangi ülkelere ait hangi birlikleri kapsadığı, ne zaman oluşturulduğu, nerede kullanıldığı ve bu teşkillerin komuta bağlantılarının nasıl olduğu sorularına cevap aranmıştır. Yapılan araştırma neticesinde, bu soruların cevaplarına ilave olarak; Paşa Teşkilatı’nın Alman Asya Kolu ile bağlantısı, hangi dönemde Osmanlı topraklarına sevk edildiği, ne zaman, nasıl ve hangi şartlar altında cepheye gönderildiği ve Osmanlı ordusunun bu teşkilata katkılarının neler olduğu konularında birtakım sonuçlara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Paşa Kolu, Paşa Teşkilatı, Alman Asya Kolu, II. Kanal Seferi, Birinci Dünya Savaşı.

10.9737/hist.2023.1122


“THE PASHA ORGANIZATION

We have very limited information about the "Pasha Organization", which is expressed in some sources as the troops sent by Germany to reinforce the Ottoman army upon the request of Enver Pasha, the Deputy Commander-in-Chief in the First World War. There is no independent study on this subject, and it is seen that there is no detailed information on this subject in the sources. The available information is fragmentary, limited and differentiates. Therefore, the aim of this study is to determine exactly what the Pasha Organization and the nomenclatures such as "Pasha Branch", "Pasha I", "Pasha II" used in this context mean. In this context, in this study, it has been tried to find answers to the questions of what these names mean, which units belong to which countries, when they were created, where they are used and how these organizations are connected to the command. As a result of the research, in addition to the answers to these questions; It has been concluded that the Pasha Organization's connection with the German Asian Branch, in which period it was sent to the Ottoman lands, when, how and under what conditions it was sent to the front, and what was the contributions of the Ottoman army were to this organization.

Keywords: Pasha Branch, Pasha Organization, German Asian Branch, II. Channel Expedition, First World War.

10.9737/hist.2023.1122

Sayfa Aralığı: 177-204


Atıf İçin

Ertuğrul Şeref Hücüptan, “Birinci Dünya Savaşı’nda Kaynak ve Belgelerle “Paşa Teşkilatı””, History Studies, 15/1, Şubat 2023, s.177-204.


812