Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 545

Büyük Selçuklu Devleti Vezîri Nizâmü´l-Mülk´ün Siyasal, Sosyal, Dinî ve Kültürel Hayattaki Rolü (1018-1092)

Mustafa Şahin

Bu çalışma Büyük Selçuklu İmparatorluğu´nun en güçlü döneminde Tuğrul Bey, Alp Arslan ve Melikşâh´ın hizmetinde büyük vezîr olarak görev yapmış olan Nizâmü´l-Mülk´ün Selçuklu kültür alemine yaptığı katkıları incelemektedir. Siyasi kariyeri yanında Nizâmü´l-Mülk´ün birçok hayır kurumu kurdurması ve din adamlarını koruması ona Selçuklu kültür tarihinde önemli bir yer kazandırmıştır. Nizâmü´l-Mülk ikta sisteminin kurulmasında ve medreselerin kendi adıyla düzenli ve sistemli hale getirilmesinde önemli rol oynamıştır. Siyasetnâme adlı eseri devlet, teşkilât, idare, sosyal hayat, dinî yapı ve hükümdarlara yol gösterme gibi birçok bakımdan önemli bilgiler içeren bir eserdir.

Anahtar Kelimeler: Nizâmü´l-Mülk, Selçuklu İmparatorluğu, İkta, Medrese, Batınîlik, Siyasetnâme

Doi Number :10.9737/historyS962


Great Seljuk Vizier Nizâm'ul-Mulk's Political, Social, Religious And Cultural Life Role (1018-1092)

This study examines the cultural contributions of Seljuk Grand Vizier Nizam al-Mulk, who served sultans Tuğrul Beg, Alp Arslan and Malik Shah at the height of the Great Seljuk Empire. Along with his political career, his leadership to establish many charitable organizations and his patronage for the men of religion brought him to a prominent position in the cultural history of the Seljuk Empire. Nizam al-Mulk played a crucial role in the foundation of the Iqta (Land Grant) system and systemization of medrese education. His book, Seyasat-namah (Book of Government), includes guidance information for rulers on governance, organization, administration, social life, religious structure.

Keywords: Nizâm al-Mulk, Seljuk Empire, Iqta, Madrasah, Esotericism, Seyâsat-nâmeh

Doi Number :10.9737/historyS962


190