Yıl:2010   Cilt: 2   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 136

Havva Selçuk

Cizye Vergisinin Kayseri Sancağında Uygulanması ve 1699 Terihli Cizye Beratı

Osmanlı devleti´nde gayrimüslim tebaadan alınan cizye vergisi(Osmanlı Devleti´nde yaşayan gayrimüslimler askerlik hizmetine karşılık olmak üzere cizye adında bir vergi öderdi. Askerlik çağına gelmiş olan zimmîlerden alınan bir vergi olan cizyeyi kadınlar, çocuklar, ihtiyarlar, köleler, hastalar ve din adamları ödemekten muaf tutulmuşlardır) 1691 tarihi milad olmak üzere iki ayrı usule göre toplanmıştır. Çalışmamızda cizye vergisini toplamada kullanılan bu iki tür yöntemin Kayseri´deki uygulaması, iki dönem arasındaki fark ve uygulamada karşılaşılan problemler ele alınmıştır. Karaman Eyaletine bağlı bir sancak olan Kayseri ait Şer´iyye sicilleri çalışmamızın ana kaynağını oluşturmuştur:

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Kayseri, cizye, berat, Osmanlı Devleti, Şer´iyye sicili.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_124


The Applıcation of Jizya Tax into the Sanjak of Kayseri and Jizya Berati Dated to the Year 1699

The jizya tax(The non-Muslims having lived in Ottoman State paid a tax called jizya in return for military service. The women, the children, the old, the slaves, the sick and the men of religion were kept free from paying the jizya tax, which was taken from the zımmis who were old enough to do their military service) having taken from the non-Muslim subjects in the Ottoman State was collected based on two different methods beginning from the year 1691, whichs was a turning point to be accepted. Throughout our study, the application of these two methods in Kayseri when collecting the jizya taxes, the distinction between two periods and the problems encountered in the course of the application have been evaluated. The court records of Kayseri, a sanjak connected to the Province of Karaman, form the backbone of this study.

Keywords: Kayseri, jizya, certificate, Ottoman State, Seriyye Sicili

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_124


543