Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 10   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1326

Mehmet Evsile

Cumhuriyet Döneminde Adalet Alanında Meydana Gelen Gelişmeler (1923-1950)

Türkiye Cumhuriyeti´nin ilânından sonra her alanda olduğu gibi, hukuk alanında da yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede Türk Medenî Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Usûlü Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usûlü Kanunu, İcra ve İflâs Kanunu, Deniz Ticareti Kanunu çıkartılmıştır. Bu düzenlemelerin sonucunda "Hukuk Devleti"ne geçilmiştir. Bu çerçevede yeni bir adliye teşkilâtı kurulmuş, yeni mahkemeler açılmış, yeni personel yetiştirilmiş ve yeni bir adalet sistemi oluşturulmuştur. Zihniyet olarak halkın hükümetten "adalet dilenmesi" şeklindeki anlayıştan, "hükümetler, halkın mal, hayat ve namusunu korumak için teşekkül etmiştir" anlayışına geçilmesi sağlanmıştır. Kadastro çalışmaları ile toprak anlaşmazlıklarından doğan olayların sayısı azaltılmıştır. Adliye hizmetlerinde özellikle maddî ve fizikî imkânsızlıklar yüzünden bazı problemler yaşanmışsa da, cumhuriyet idaresi zaman içerisinde bu sıkıntıları en alt seviyelere çekmeye çalışmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Cumhuriyeti, Hukuk İnkılâbı, Adalet Sistemi, Adliye Personeli, Mahkeme ve Mahkûmlar, Kadastro Çalışmaları.

DOI Number: 10.9737/hist.2018.694


The Development in Justice During the Republic Period (1923-1950)

After the decleration of Turkish Republic, there have been many changes and new regulations in justice as well as in all aspects of the country. In this context, New laws such as in the field of Turkish Civil Code, Turkish Penal Code, Turkish Trade Code, Turkish Civil Justice Code, Turkish Penal Justice Code, Turkish Bankrupcy Cases Code and Sea Trade Code were put into power. After these regulations, Turkey has been known as a country of ''State of Law''. A new court system was established. New courts started to give justice, New trained staff was employed. A new approach appeared in the court in which the State was established to protect the lives, honor and the property of the people. Land conflicts among people became less through the laws made in the field of cadastral survey. Although there have seen some problems because of the physical and financial in sufficiencies, in following years the State has tried to solve all these obstacles and to minimize them.

Keywords: Turkish Republic, Justice Revolution, Justice System, Courts and Convicted People, Court Staff, Cadastral Studies.

DOI Number: 10.9737/hist.2018.694


68