Yıl:2021   Cilt: 13   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2167

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE KALKINMA İSTEĞİNİN UYGULAMALI BİR ÖRNEK ALANI: MARAŞ KIZ VE ERKEK SANAT ENSTİTÜLERİ

Tülay Aydın ORCID Icon

İmparatorluk düzeninin ardından ulus devletleşme sürecini başlatan yeni devlet, toplumun her kesiminde köklü bir değişim arzu etmekteydi. Toplumsal değişimin birincil kanalını oluşturan eğitim ise yeni ulus devletin en önemli aracıydı. Yeni nesillerin yeni tip eğitimle ve yeni değerlerle bütünleştirilmesi isteği kadın ve erkek kimliklerinin toplumsal rolleri üzerine inşa edilmişti. Aile, toplum ve devlet üçgeni içerisinde eğitimli ve yeni ulus devlet değerleri ile harmanlanmış kültür çerçevesi bilhassa mesleki eğitim düzeninde devreye sokulmuştu. Sanat enstitüleri bu amaçlar doğrultusunda açılmış, kadın ve erkek kimlikleri burada verilen eğitimle toplumsal değişim ve kalkınmanın birincil özneleri haline getirilmiştir. Maraş Erkek ve Kız Sanat Enstitüleri de belirtilen amaçlar doğrultusunda faaliyete geçirilen ve değişimin öncüsü olan eğitim merkezleri olarak dikkat çekmekteydi. Çalışmada cumhuriyetin modernleşme ve toplumsal değişim öngörüsünü yürürlüğe koyduğu bu enstitülerdeki öğrenci ve öğretmen profilleri, ders müfredatları ve halkın enstitülere olan ilgisi incelenmektedir. Bu bağlamda kadını temsil eden dişil değerler ile erkeği temsil eden eril değerlerin toplumsal değişim amacına yönelik aktarımı temel hareket noktasını oluşturmaktadır. Çalışma, Cumhuriyetin ilk yıllarında kadını eğitimli ev kadınları olarak görmek isteyen düzenin yerini, kadını hizmet ve sanayi sektörünün gelişimine paralel olarak iş hayatında da görmeyi isteyen bir düşünceye bıraktığı ve bu değişimin toplumun temel dinamiklerinde de bir değişim başlattığı fikrindedir.

Anahtar Kelimeler: Maraş, Sanat Enstitüsü, kadın, erkek, toplumsal değişim.

10.9737/hist.2021.1069


A Practical Example Field of Social Change and Development Wish in the Republic Period: Maraş Girl and Men´s Art İnstitutes

The new state, which started the nation-state process after the imperial order, desired a radical change in every part of the society. Education, which was the primary channel of social change, was the most important tool of the new nation state. The desire to integrate new generations with a new type of education and new values was built on the social roles of male and female identities. The cultural framework that was educated within the triangle of family, society and state and blended with the new nation-state values was put into effect, especially in the vocational education system. Art institutes were opened for these purposes, and the identities of men and women became the primary subjects of social change and development with the education given here. Maraş Boys' and Girls' Art Institutes also drew attention as educational centers that were put into operation in line with the stated purposes and that were the pioneers of change. In this study, student and teacher profiles, course curricula and public interest in institutes are examined in these institutes, where the republic has put into effect its foresight of modernization and social change. In this context, the transfer of feminine values representing women and masculine values representing men for the purpose of social change constitutes the basic starting point. The study is of the opinion that the order that wanted to see women as educated housewives in the first years of the Republic was replaced by an idea that wanted to see women in business life in parallel with the development of the service and industry sector, and this change started a change in the basic dynamics of the society

Keywords: Maraş, Art Institute, woman, man, social change.

10.9737/hist.2021.1069


341