Yıl:2016   Cilt: 8   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 764

Cumhuriyet Halk Partisi´nin Parti Marşı Arayışı (1935-1947)

Önder Duman

Ritim ve ölçü göz önünde bulundurularak bir topluluğun yürüyüşüne eşlik etmek üzere, sözlü ya da sözsüz olarak yapılan marşlar, Osmanlı Devleti´nde 19.yy. ortalarından itibaren yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Gerek Osmanlı ve gerekse onu takip eden Cumhuriyet döneminde yapılan marşlar çoğunlukla savaş ve asker temalıdır. Marşlar 20. yy.ın başından itibaren önemli bir kitle mobilizasyon aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle Avrupa´daki sert ve otoriter rejimler kalabalıklar üzerinde coşturucu ve kaynaştırıcı bir etki yaratmak için marşlardan istifade etmişlerdir. Sovyetler, Hitler Almanyası ve Mussolini İtalyası yaptırdıkları marşlarla kalabalıkları etkilemiş ve harekete geçirmişlerdir. Bu durumu yakinen gören Cumhuriyet Halk Partisi de Genel Sekreter Recep Peker´in kişisel gayretleriyle 1935´ten itibaren bir parti marşı arayışı içine girmiş ve bu arayış kesintilerle 1947´ye kadar sürmüştür. 1947´de parti üst yönetimi kamusal alanda sıkça kullanılan "Dağ Başını Duman Almış" marşını parti marşı olarak kabul edilmişse de, bu durum çok uzun sürmemiş, 70 gün sonra toplanan VII. Kurultay partinin marşa ihtiyacı olmadığına kanaat getirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet Halk Partisi, Marş, Dağ Başını Duman Almış, Recep Peker, Kurultay.

DOI Number: 10.9737/hist.2016820338


Republican People's Party in Search of Party Anthem (1935-1947)

Verbal or non-verbal composed anthems, taking into account the rhythm and meter, aim to accompany the march of a community. In the middle of 19th century onwards, they began to be widespread in the Ottoman Empire. Anthems made both in Ottoman and following Republic period are largely war and soldier themed. Since the beginning of 20th century, anthems have been used as the most important tool of mass mobilization. Especially firm and authoritarian regimes in Europe have benefited significantly from anthems to create an exhilarant and cohesiv effect on crowds. Soviet Union, Hitler's Germany and Mussolini's Italy influenced and motivated crowds through anthems. Recognising this situation closely, Republican People´s Party tried to find a party anthem by means of Secretary General, Recep Peker in 1935. This quest continued until 1947. Although the commonly used anthem "Dağ Başını Duman Almış" was accepted as party anthem by party´s central executive board, it did not last long and the 7th Congress assembling 70 days later was convinced that the party did not need an anthem.

Keywords: Republican People's Party, Turkey, Militarism, Dağ Başını Duman Almış, Recep Peker

DOI Number: 10.9737/hist.2016820338


142