Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1071

Mehmet Kurt

Dağlık Kilikia ve Isauria´daki Kentleşme ve Sosyal Yaşam Üzerine Roma Kültürünün Etkileri

Antik kaynaklarda ağırlıklı olarak Dağlık Kilikia ve Isauria´daki haydutluk faaliyetleri ve isyanlardan söz edilmektedir. Sadece antik kaynakların vermiş olduğu bilgilerden hareketle yapılan çalışmalarda da bölgedeki huzursuzlukların kıyı ve dağlık iç kesimler arasındaki politik, sosyal, ekonomik ve kültürel farklılıklardan kaynaklandığına dikkat çekilmiştir. Dağlık Kilikia ve Isauria´da Roma egemenliği boyunca ve özellikle de Geç Antik Çağ´da haydutluğun ve büyük çaplı isyanların görüldüğü bir gerçektir. Ancak bu durum süreklilik arz etmemiş, zaman zaman bölge halkı Romalılarla iyi ilişkiler kurmuş olmalıdırlar. Nitekim antik yazarların Isaurialıların yeniden barbarlaştıkları şeklindeki ifadeleri de bu düşünceyi destekler mahiyettedir. Dağlık Kilikia´nın iç bölgelerinde ve Isauria´da yapılmış olan arkeoloji ve epigrafi araştırmaları, Roma kültürünün özellikle sosyal yaşam ve kentleşme üzerinde etkilerinin olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada daha çok Isaura ve Astra´dan arkeolojik ve epigrafik belgeler ışığında Dağlık Kilikia ve Isauria´daki Roma kültürel etkileri ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dağlık Kilikia, Isauria, Roma kültürü, kentleşme, imparator kültü.

DOI Number: 10.9737/hist.2018.599


The Effects of Roman Culture on Urbanization and Social Life in Mountainous Cilicia and Isauria

Antique sources are mainly referring to the activities and rebellions in the Mountainous Cilicia and Isauria. Onley in studies based on the information given by ancient sources, it is point out that the unrest in the region is causedby the political, social, economic and cultural differences between coastal and mountainous inland. It is a fact that in the mountainous Cilicia and Isauria, during the Roman sovereignty, and especially in the Late Antiquity, there is a brigand and massive rebellion. However, this situation had not been continuous, and from time to time the people of the region should had been in good relations with the Romans. Indeed, the expression of the ancient writers supports this Notion which is the re-barbarism of the Isaurians. The archaeological and epigraphic surveys in the iner regions of the Mountainous Cilicia and in Isauria have shown that Roman cultures are particularly influential on social life and urbanization. In this study, the Roman cultural influences of the Mountainous Cilicia and Isauria were discussed in the light of archaeological and epigraphic documents from Isaura and Astra.

Keywords: Mountainous Cilicia, Isauria, Roman culture, urbanization, emperorcult

DOI Number: 10.9737/hist.2018.599


553