International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2012 Cilt: 4  Sayı: 4  Alan: Tarih

Sadullah Gülten
Bozok Sancağı’nda Köylerin Teşekkülüne Dair bir Örnek: Çokradan Köyü
 
Bu çalışmada, Bozok sancağına ait tahrir, avarız, nüfus ve temettuat defterleri ve şeriyye sicillerinden istifade edilerek Bozok sancağında bir köyün kuruluşu ile burasının nüfus ve sosyal yapısı ele alınmaktadır. Oğuzların Bozok koluna mensup konar-göçerlerin kalabalık bir nüfusla bölgeye gelerek yerleşik hayata geçmesiyle bölge Bozok ismini almıştır. Bununla birlikte, bölgenin iskânı XVI. yüzyılın ikinci yarısından XIX. yüzyıla kadar devam eden uzun bir süreci kapsamaktadır. Bu tedrici iskân sırasında çeşitli sebeplerden dolayı bazı köyler boşalırken yeni yerleşim yerleri de ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de günümüzde Çayıralan ilçesine bağlı olan Çokradan kasabasıdır. XVI. yüzyılda Kuzuca Kışlalı cemaatinin ziraat ettiği Büyük Üyük Viranı isimli mezra yakınından geçen Çokradan çayından ismini almış ve muhtemelen XVII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren nüfus alarak köye dönüşmüştür.

Anahtar Kelimeler: Oğuzlar, Bozok Sancağı, İskân, Çokradan köyü

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_623

An Example of Village Formation in Bozok Sanjak: Çokradan Village
 
Relying on the data derived from the tax registeries, tax units, census, income and Shariyya registeries of Bozok district, this article examines thefoundation of a village along with its population and social structure. The region got its name from the nomadic Bozok people of the Oguz tribes, who settled in the region. The settlement in the region continued from the second half of the 16th century to the 19th century. During this settlement process, due to various reasons some villages were gradually being discharged and new settlements appeared. One of these new settlements is the Çokradan town, which is currently in the Çayıralan province. In the 16th century, Çokradan received its name from Çokradan Creek, which flows through arable field of Büyük Üyük Viranı cultivated by the Kuzuca Kıslalı community. Probably after the second half of the 17th century the area received settlers and turned into a village.

Keywords: Oguzs, Bozok Sanjak, Settlement, Çokradan Village

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_623

Tam MetinDetay