International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2014 Cilt: 6  Sayı: 4  Alan: Tarih

İbrahim Serbestoğlu - Turan Açık
Hüseyin Hüsameddin’in Bilinmeyen Bir Eseri: Paşa Armağanı
 
Amasya Tarihi adlı eserin yazarı olarak bilinen Hüseyin Hüsameddin, Türk tarihi ve dili üzerine birçok çalışma kaleme almıştı. Bu çalışmalardan biri hem tarih hem de dil üzerine oldukça önemli bilgiler veren Paşa Armağanı adlı eseridir. Hüseyin Hüsameddin’in kendi el yazısı ile tek bir nüsha halinde Amasya’da bulunan eser, Cumhuriyetin inşası sürecinde Türk dili ve tarihi hakkındaki bir takım kurucu faaliyetlerin küçük bir örneğidir. Paşa unvanının Arapça ya da Farsça değil de Türkçe olduğunu hem verilen tarihî bilgiler hem de etimolojik bakımından “ispat” etmeye çalışan Hüseyin Hüsamedin, eseri Mustafa Kemal Paşa’ya sunmak üzere hazırlamıştı. Nitekim ustaca tevriyeli bir başlık seçerek esere Paşa Armağanı ismini vermişti. Çalışmamızın amacı şahsî bir kütüphanede tek bir nüshası bulunan eserin neşredilmesiyle bilim camiasına kazandırılmasıdır. Zira paşa unvanı hakkında yapılan çalışmalarda Paşa Armağanı’ndan haberdar olunmadığı için faydalanmak mümkün olmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Hüseyin Hüsameddin, Mustafa Kemal Paşa, Paşa Armağanı

Doi Number :10.9737/historyS1442

An Unknown Book of Hüseyin Hüsameddin: Pasha Present
 
Hüseyin Hüsameddin, who is famous for his book ‘History of Amasya’, penned many books on Turkish History and Language. One of his boks is ‘Pasha Present’ which gives a lot of important information about both Turkish History and Language. In this book by giving both historical and etymological information, Hüseyin Hüsameddin tried to ‘prove’ that the title of ‘Pasha’ wasn’t neither an Arabian nor a Persian word but was a Turkish word. He prepared the book to offer it to Mustafa Kemal Pasha. So he ambiguously named the book ‘Pasha Present’ .Our aim in this study is to bring out the book which had been only one copy in a private library. Because, as nobody had been cognizant of ‘Pasha Present’ it wasn’t possible to benefit from it in the studies about the title of ‘Pasha’.

Keywords: Hüseyin Hüsameddin, Mustafa Kemal Pasha, Pasha Present

Doi Number :10.9737/historyS1442

Tam MetinDetay