International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 2  Alan: Tarih

Murat Öztürk
İslamiyet’ten Önce Türklerin Din Anlayışı ve Gök Tanrı Dini
 
Bu Türklerin İslamiyet öncesinde dine bakışını ve Çinlilerin Türk dini dediği Gök Tanrı dinini ana hatlarıyla ele almaktadır. Genel olarak dini taassuptan uzak olan Türkler özellikle İslamiyet’e kadar diğer toplumlara nazaran daha kolay din değiştirmişlerdir. Ancak İslamiyet öncesi Türk toplumlarında en fazla rastlanan din Gök Tanrı dinidir. Daha önce yapılan çalışmalar Gök Tanrı dininin tam olarak anlaşılamamasına ve eksik yorumlanmasına sebep olmuştur. Bu makale Gök Tanrı dininin inanç sisteminin tek Tanrı inancı olduğu tezini savunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İslam öncesi Türkler, Din, Gök Tanrı, İslam

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_705

The Pre-Islamic Religion Concept of Turks and Gok Tengri Religion
 
This study examines the pre-Islamic Turkish approach to religion and the Gok Tengri religion, which the Chinese defined as Turkish religion. Because Turks in general were far away from religious bigotry compared to other nations, pre-Islamic Turks changed their religions more easily. Nevertheless, Gok Tengri religion was the most common religion among the pre-Islamic Turkic groups. Some earlier studies on the Gok Tengri religion were insufficient to describe this religion and they caused misinterpretations. This article argues that the Gok Tengri religion was a monotheist belief.

Keywords: PreIslamic Turks, Religion, Gok Tengri, Islam

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_705

Tam MetinDetay