International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2021 Cilt: 13  Sayı: 5  Alan: Tarih

Mehmet Evsile
KÂZIM KARABEKİR’İN BİRİNCİ, ALTINCI VE YEDİNCİ DÖNEM TBMM’DEKİ FAALİYETLERİ
 
Kâzım KARABEKİR, Birinci Dönem Edirne, İkinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Dönem İstanbul milletvekilliği yapmıştır. Birinci dönemde 6, ikinci dönemde 9, altıncı dönemde 30, yedinci dönemde 17 oturumda söz alarak çeşitli konulardaki görüşlerini açıklamıştır. Sekizinci dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçildiği için oturumlarda söz almamış; ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yasama yılları açılış ve kapanış oturumları ile yurt dışından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyarete gelen heyetler dolayısıyla toplam 8 protokol konuşması yapmıştır. Kâzım KARABEKİR’in Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulundaki konuşmaları eğitim hayatı, sağlık, sosyal hayat, adlî hususlar, köy kalkınması, deprem felâketleri gibi günlük hayatın birer parçası olan konular üzerinde olmuştur. Konuşmalarının ikisi 1939 ve 1943 yılları bütçeleri üzerinde kapsamlı birer değerlendirme şeklinde olmuştur. Askerî konularda birkaç konuşması olmuş; siyasî konulara hiç girmemiştir. Kâzım KARABEKİR hakkında şimdiye kadar yapılan çalışmalarda pek görülmeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki faaliyetlerini, Bütçe Konuşmaları ve Diğer Konuşmalar şeklinde bir tasnife tabi tutarak inceledik. Böylece Millî Mücadele kahramanlarından ve Türk siyasî tarihinin önemli şahsiyetlerinden biri olan Kâzım KARABEKİR’in Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki faaliyetlerini ortaya koyarak hem önceki çalışmaların eksik bıraktığı yanları tamamlamaya hem de literatüre katkıda bulunmaya çalıştık.

Anahtar Kelimeler: Kâzım Karabekir ve Ekonomi, Kâzım Karabekir ve Eğitim, Kâzım Karabekir ve Sosyal Hayat, Kâzım Karabekir ve Köy Kalkınması.

10.9737/hist.2021.1047

The Activities of Kâzım Karabekir in Parliament
 
Kâzım KARABEKİRbecame a Member of Parliamentfrom Edirne in thefirsttermandfromIstanbul in thesecond, sixth, seventhandeighthterms. He gavesixspeeches in thefirstterm, nine in thesecond, thirty in thesixth, seventeen in theseventhtermsandexplained his ideas on differentissues. He waselected as a President of Turkish Grand Assembly in theeighthtermand he did not gaveanyspeechbecause of his post. However, he madeeightprothocolspeeches in theopeningandclosuresessions of theTurkish Grand Assembly andwhentherewerevisitstotheTurkish Grand Assembly bydelegationsfromabroad. Thespeeches of Kâzım KARABEKİR in theTurkish Grand Assembly wereaboutthe Daily life such as education, health, social life, justice, development of village life andearthquakes. Two of his speecheswereabout Budget in 1939 and1943with a detailedevaluation. He gavespeechesaboutmilitaryfor a fewtimes but he nevermentionedaboutpolitics in his speeches. Inthisstudy, thespeechesof Kâzım KARABEKİRabout his activities, ideas on the Budget with a classificationthat had neverbeenstudied in thearticlesbefore. Theaim of thisstudy is tocompletethelackof previousstudies on theactivitiesof Kâzım KARABEKİRwhowas a hero of Turkishstruggleand a prominentmember of Turkish Grand Assembly andtocontributetothe literatüre.

Keywords: Kâzım Karabekir and Economy, Kâzım Karabekir and Education, Kâzım Karabekir and Social Life , Kâzım Karabekir and Village Development.

10.9737/hist.2021.1047

Tam MetinDetay