International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 3  Alan: Tarih

Nurgül Yıldırım
Kültepe Metinlerinde Geçen Altın Süs Eşyaları
 
Bu makale Kültepe tabletlerinde bahsedilen altın süs eşyalarını inceleyerek erken antik dönemin sosyal yaşamı hakkında bilgi sunmaktadır. Farklı yapım teknikleri kullanılarak hazırlanan altın süs eşyaları erken antik dönemde Anadolu halkının dinî ve sosyal yaşantısında altının önemli bir yer tutuğunu göstermekte, hem de yüksek bir sanat anlayışının varlığını kanıtlamaktadır. Asur Ticaret Kolonileri Çağı (M.Ö. 1928-1720), eski Anadolu tarihinin en önemli safhasıdır. Çünkü Anadolu insanı, yazıyla bu devirde tanışmıştır. Bu devre ait gerek yazılı tabletlerin, gerekse arkeolojik bulguların oldukça zengin olduğu merkez ise Kültepe-Kaniş’tir. Kültepe’de yapılan kazılarda ele geçirilen tabletler, dönemin ticarî faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamıştır. Bu faaliyetler içerisinde, süs eşyaları ve bunların ticareti önemli bir yer tutmuştur. Anadolu-Mezopotamya arasındaki ticaretin temelini, bu süs eşyalarının da hammaddesi olan, madenlerin oluşturduğu bilinmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kültepe Tabletleri, Asur Ticaret Kolonileri, altın, kült hediyeleri, waqurtum

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS759

The Gold Ornaments in Kültepe Texts
 
This article examines the golden ornaments mentioned in the Kültepe tablets and present information about the social life in early ancient period. The golden ornaments prepared with different technics primarily show that gold had a significant place in the religious and social life of Anatolian peoples and secondarily the artistic level of these ornaments indicates a highly advanced artictic creativity in the early ancient period. The Assyrian Trade Colonies Period (1928-1720 BC), is the most important phase of the history of ancient Anatolia because writing was introduced to the people of Anatolia in this period. Kültepe-Kaniş is one of the centers with rich written tablets and archeological findings from this period. The tablets found in Kültepe excavations give detailed information about the the commercial activities, in which ornament trade has a substantial place. The minerals were not only the main component of the trade between Anatolia and Mesopotamia but also the raw materials of these ornaments.

Keywords: Kültepe Tablets, Assyrian Trade Colonies, gold, cult gifts, waqurtum

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS759

Tam MetinDetay