International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 3  Alan: Tarih

Boudaoud Abid - Abdelkarim Chami
La contribution des historiens algériens dans l’établissement et L’annotation «taĥqi›q» du patrimoine historique algérien manuscrit
 
Bu çalışmada Cezayir tarihi el yazmaları ile ilgili yapılan tüm akademik çalışmalar incelenmekte ve bu çalışmalara Cezayirli akademisyenlerin yaptıkları katkılar belirtilmektedir. Makale el yazmaları ile ilgili Ortaçağ’dan bugüne özellikle Osmanlı döneminde yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Son olarak bu makale bu el yazmalarının hangi şartlarda çalışılıp ve doğruluklarının tespit edildiğini göstermektedir. Cezayir El Yazmalarının çalışılması uzun bir süre ihmal edilmiştir. Cezayir’in Fransa tarafından 1830 yılında sömürge haline getirilmesinden 1929 tarihinde Fransız Anneles Tarih Okulunun kuruluşuna kadar geçen sürede bazı batılı uzmanlar bu el yazmalarını etkin biçimde çalışmışlardır. Bununla birlikte bu yazmaların çoğunluğu kaçak olarak Fransa’ya ve Avrupa’ya götürülmüş gelecek nesillere bir iz kalmamıştır. Cezayir’in 1962’de bağımsız olmasından sonra bazı Cezayirli tarihçiler Cezayir Tarih Okulu adına bu el yazmalarını tespit edip çalışmaya başlamışsa da henüz el yazmalarının bir kısmı üzerinde çalışılmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Cezayir, El Yazmaları, Fransa, Osmanlı Devleti

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS442

The Contribution of Algerian Historians in the Annotation “Authentication” of Algerian Manuscripts of Historical Heritage
 
This paper compiles all the academic works dealing directly with the study and authentication of the Algerian manuscripts and indicates the contributions of Algerian academicians in this field. The article covers all the works about the manuscripts that deal with the Maghreb during the middle ages and the contemporary times that were written mainly throughout the Ottoman presence in Algeria. Finally, the article exposes the conditions of the study and authentication of the Algerian manuscript. The study of the Algerian manuscripts has long been ignored. From the time Algeria had been colonized by the French in 1830 and the creation of the French Annales School of History in 1929, some western scholars effectively studied these manuscripts. However, most of these books were taken illegally to France and Europe, leaving no trace for future generations. After the independence of Algeria in 1962, some Algerian scholars started studying and identifying these manuscripts, some of which have yet to be studied, under the banner of the Algerian School of History.

Keywords: Algeria, Manuscripts, France, Ottoman Empire

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS442

Tam MetinDetay