International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 3  Alan: Tarih

Burcu Kurt
Modernleşen Sanayiye Ayak Uydurmak: Osmanlı Irak’ında Kurulan Sanayi Mektepleri
 
Bu makale Osmanlı İmparatorluğu’nda sanayide modernleşmenin eğitim alanındaki etkilerini Irak’ta kurulan sanayi mekteplerini ele alarak incelemektedir. Makalede Osmanlı’nın son dönemindeki sanayileşme gayretlerinin, Irak vilayetlerinde ortaya nedenleri, çıkış şekli ve etkileri üzerinde durulmakta ve bu gayretin Irak sanayisinin gelişimine yaptığı katkılar tespit edilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. yüzyılın ikinci yarısında başlayan endüstriyel modernleşme ve makineleşme süreci sanayi sektörüne teknik eleman yetiştirme biçimlerinde değişikliğe yol açmıştır. Endüstriyel modernleşmenin bir sonucu olarak eski dönemlerde usta-çırak ilişkisine dayalı teknik eleman yetiştirme modeli büyük oranda ortadan kalkmış ve yeni gelişen sanayi sektörlerine adapte olacak personelin yetiştirilmesine gayret edilmiştir. Osmanlı Devleti teknik eleman yetiştirmek amacı ile bir çok Islahhane/Sanayi Mektebi açmıştır. Bağdad, Basra ve Musul vilayetlerinden oluşan Irak kıtası da Islahhane/Sanayi Mektebi açılan yerlerden biri olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Irak, Bağdad, Musul, Sanayi Mektebi, Islahhane, Osmanlı Sanayii

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS855

Adapting to Industrial Modernisation: Industrial Schools Established in Ottoman Iraq
 
This article examines the effects of Ottoman industrial modernization on education with a special focus on the industrial schools established in Iraq. The article studies the late Ottoman industrialization in Iraq with its causes, emergence and implications and indicates the contributions of this Ottoman investment in the development of industry in Iraq. Starting from the second half of the nineteenth century, the industrial modernization and mechanization in the Ottoman Empire led to changes in forms of technical personnel training for the industrial sector. As a result of industrial modernization, the previous technical personnel training model, which was based on the master-apprentice relationship, largely disappeared and the training of new staff who could adapt to the emerging industry sectors was implemented. In order to train technical personnel for their industrial needs the Ottomans opened a number of Reformatories/Industrial Schools throughout the empire. Iraq, consisting of Baghdad, Basra and Mosul provinces, was one of these places with new Industrial Schools.

Keywords: Iraq, Baghdad, Mosul, Industrial school, Reformatory, Ottoman Industry

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS855

Tam MetinDetay