International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2014 Cilt: 6  Sayı: 4  Alan: Tarih

Bayram Arif Köse
Ortaçağda Rize ve Çevresinin Tarihi Coğrafyası Hakkında Bir Değerlendirme
 
Bu çalışma Rize’nin coğrafî konumu ve özelliklerinin şehrin tarihi üzerindeki etkisini inceleyerek, dağlık yapısı nedeniyle yerleşik nüfusunun tarih boyunca az olmasına rağmen yeraltı kaynaklarının Rize’yi önemli bir sahil şehri haline getirdiğini tespit etmektedir. Makale ayrıca bölgedeki Türk varlığının antik döneme kadar uzandığını coğrafi yer isimlerinin yardımıyla açıklamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Rize, Tarihî Coğrafya, Karadeniz, Madenler, Pazar

Doi Number :10.9737/historyS1273

An Evaluation of the Historical Geography of Rize and Its Vicinity during the Middle Ages
 
This study examines the impact of Rize’s geographical location and features on the history of city and presents that because of its mountainous geography population of Rize has almost always been scarce but its underground resources has made it a significant coastal city. The article also traces the existence of Turkish settlement in the region to antiquity.

Keywords: Rhizaion, Historical Geography, Black Sea, Minerals, Athenai

Doi Number :10.9737/historyS1273

Tam MetinDetay