International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 1  Alan: Tarih

Levent Düzcü
Osmanlıların Sanayi Çağına Adım Atışına Denizcilikten Bir Örnek: Buharlı Gemiye Geçişte Başlıca Parametreler (1828-1856)
 
Osmanlıların sanayi çağıyla tanışması buharlı gemiler vasıtasıyla olmuştur. Öncelikle vapur satın alarak buharlı çağa giriş yapan Osmanlılar, ardından buna ait alt yapı için imalathaneler kurmuş, Tersane-i Âmire’de vapur inşasına başlamıştır. Bu süreçte bir şeyin açıkça farkına varılmıştır: Makine ve buna ait teknik ekipmanlar nasıl temin edilecektir? Bunların imali başlangıçta Osmanlılar için mümkün değildir. Bundan dolayı müttefiki İngiltere’ye yakınlaşan Osmanlılar, bu ülkeden yeni vapurlar satın alarak gemi teknolojisindeki yeni gelişmeleri yakından takip etmek istemiştir. Bunun da sonucu olarak İstanbul’a aynı ülkeden mühendis/çarkçı ve kaptan gibi uzman personel getirilmiş ve yine aynı ülkeye uzman ve öğrenci gönderilerek teknoloji transferi kalıcı hale getirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Buharlı Gemi, Gemi İnşa, Sanayi Çağı

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_650

A Maritime Example of the Ottoman Transition to the Industrial Age: Main Parameters of the Transition to Steamship (1828-1856)
 
This article examines the Ottoman Empire’s transition to the industrial age through steamships. The Ottomans initially purchased steamships from Britain but later they decided to build steamships in the Ottoman shipyards despite the lack of technical equipment. In order to pursue the goal to build their own ships, the Ottomans brought engineers and captains from Britain and sent experts and students to the same country for training.

Keywords: Ottoman Empire, Steamship, Shipbuilding, Industrial Age

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_650

Tam MetinDetay