International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2012 Cilt: 4  Sayı: 4  Alan: Tarih

Muhammed Bilal Çelik
Saidiye Hanlığı ve Hocalar Devri Kaynakları (1514-1762)
 
Bu çalışma tarih boyunca Doğu Türkistan, Küçük Buhara, Kaşgarya, Altışehir, Tarım Havzası, Çin Türkistanı ve Sincan (Sinkiang) isimleriyle anılan bölgenin belli başlı tarihi kaynaklarını tanıtmaktadır. Bu bölgede 1514-1696 yılları arasında Saidiye Hanlığı’nın hüküm sürmesinin ardından, Nakşibendî tarikatı mensubu ve Hocalar olarak maruf olan kişiler yönetime geçmiş ve 1762 yılında bölgede Çin hakimiyeti kurulana kadar bölgeye hakim olmuşlardır. Bu dönemde Doğu Türkistan’da güçlü ve başarılı bir iktidar olmasa da, nispeten merkezî bir yönetim varlığını korumuştur. Saidiye Hanlığı ve Hocalar dönemi yakından incelendiğinde bu dönem ile ilgili azımsanamayacak sayıda kaynağın olduğu görülmektedir. Bu çalışma büyük bir kısmı hâlâ incelenmemiş olan bu eserleri tanıtmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Doğu Türkistan, Saidiye Hanlığı, Hocalar Devri, Sincan, Nakşibendi Tarikatı,

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_658

Sources of the Khanate of Saidiya and the Khojas Period (1514-1762)
 
This study introduces the main historical sources relating to the region variously referred as East Turkestan, Little Bukhara, Kashgar, Sixth Cities, Tarim Basin, Chinese Turkestan and Sinkiang. After the rule of Khanate of Saidiya between 1514 and 1696, the members of Naqshbandi Order known as Khojas ruled this region until Chinese rule was established in 1762. During this period there was not a powerful and successful rule in East Turkestan but there was still a central administration. A close examination of the Khanate of Saidiya and the Khojas reveals that there are noticeably large numbers of understudied sources about this period. This work aims to introduce these unexamined sources.

Keywords: East Turkestan, Khanate of Saidiye, Khojas Period, Sinkiang, Naqshbandi Order

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_658

Tam MetinDetay