International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 3  Alan: Tarih

Seda Yılmaz Vurgun
Seyahatnamelerin Işığında Ondokuzuncu Yüzyılda Merv Şehri
 
Bu çalışma kapsamında Ondokuzuncu yüzyıl boyunca belli misyonlar doğrultusunda Merv’e gelen veya şehirden söz eden Edmund O’Donovan Valentine Baker, Henri de Couliboeuf de Blocqueville, Arminius Vambery, Elkan Adler, Eugene Schuyler, Alexander Burnes, İ. A. MacGahan, Olufsen ve Muhammed Zahir Bigi gibi seyyahların eserleri incelenmiştir. Bu çerçevede Merv şehrinin tarihi hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra seyahatnamelerin ışığında şehrin iklim ve bitki örtüsü, demografik yapısı, yönetim anlayışı, sulama sistemleri ve tarımı, dini ve ticari hayatı üzerinde durulmuştur. Tarihi M.Ö. 2000’li yıllara kadar giden şehir, Selçuklular zamanında en parlak dönemini yaşamış daha sonra bu durumunu koruyamamıştır. Ondokuzuncu yüzyılda girift sulama sistemine sahip tarımsal yönden önemli bir yerleşim yeri olan şehirde Türkmenler, Yahudiler ve İranlılar gibi farklı etnik kökene sahip insanlar yaşamıştır.

Anahtar Kelimeler: Merv, Seyyah, Türkmen, Yahudiler, Edmund O’Donovan

Doi Number :10.9737/historyS863

Merv in the Nineteenth Century in Light of Travel Books
 
This study examines the traveler books of Edmund O’Donovan Valentine Baker, Henri de Couliboeuf de Blocqueville, Arminius Vambery, Elkan Adler, Eugene Schuyler, Alexander Burnes, I. A. MacGahan, Olufsen and Muhammed Zahir Bigi, who had visited Marv or mentioned about the city in the nineteenth century. After giving general information about the history of the city, the article summarizes the climate and flora of the city, as well as its demographic and administrative structure, agriculture and irrigation systems, religious and commercial life according to the travel books. The history of Merv goes back to 2000 B.C. and it had its most prominent period during the reign of Seljuk Empire after its prominence gradually declined. In the nineteenth century Merv had a complex irrigation system with a significant agricultural potential that helped to host diverse ethnic groups such as Turkmens, Jews and Persians.

Keywords: Merv, Traveler, Turkmen, Jews, Edmund O’Donovan

Doi Number :10.9737/historyS863

Tam MetinDetay