International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2021 Cilt: 13  Sayı: 5  Alan: Tarih

Emre Feyzi Çolakoğlu
TARİHYAZIMINDA ANILARIN ROLÜ VE ÖNEMİ: SOĞUK SAVAŞ SONRASI TÜRK DIŞ POLİTİKASI TARİHİ ÜZERİNE GÜNCEL BİR DEĞERLENDİRME
 
Tarihyazımı bilimsel bir kimlik kazanmaya başlamasıyla birlikte kendisine has bir metodoloji geliştirmeye başlamıştır. Bu metodolojinin en önemli unsurlarından bir tanesi de güvenilir kaynaklardan yararlanmak olmuştur. Bu kaynaklardan en önemlileri ise birinci elden tutulan kaynaklardır. Siyasi tarihin bir dalı olan dış politika tarihyazımı da başta arşiv belgeleri olmak üzere birçok birincil kaynağa sahip bir çalışma alanıdır. Ancak söz konusu kaynaklardan her zaman arzulanan şekilde yararlanmak mümkün değildir. Bu durum kendisini Türk dış politikası tarihi alanında yapılacak çalışmalarda oldukça fazla hissettirmektedir. Çünkü mevzubahis alanda yapılacak bir araştırmanın en değerli kaynakları sayılabilecek belgeleri barındıran Dışişleri Bakanlığı Arşivi henüz kullanıcıların hizmetine tam olarak açılmış değildir. Dolayısıyla bu alanda arşiv belgelerinin dışındaki birincil kaynakların değeri bir kat daha artmaktadır. Bu kapsamda, çalışmada ilk olarak Türk dış politikası tarihyazımında başvurulabilecek kaynakların başında gelen anıların tarihyazımındaki rolü ve önemi tartışılacak ve ardından son on yılda yayımlanmış güncel örneklerin Soğuk Savaş dönemi sonrası Türk dış politikası tarihyazımına yapabilecekleri katkılar ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tarihyazımı, Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, Anılar.

10.9737/hist.2021.1044

The Role and Importance of Memoirs in Historyography: A Current Assessment on the History of Turkish Foriegn Policy in the Post-Cold War Era
 
Historiography, while gaining a scientific identity, has begun to develop a unique methodology. One of the most significant elements of this methodology has been to benefit from reliable sources. The most important of these sources are primary sources. Historiography of the foreign policy, which is a branch of diplomatic history, is a field of study with many primary sources, especially archival documents at first. However, it is not always possible to benefit from those sources as desired. This difficulty has been experienced especially in the historiography of Turkish foreign policy since the archives of the Ministry of Foreign Affairs that contains the most valuable sources for researchers have not been properly available for users yet. For this reason, primary sources other than the archival documents get importance once more. In this study, the role and importance of the memoirs that could be consulted in the historiography of Turkish foreign policy in the post-Cold War era is going to be discussed at first and then, the possible contributions of a number of sample memoirs that have been published so far are going to be evaluated in this context.

Keywords: Historiography, Diplomatic History, Turkish Foreign Policy, Memoirs.

10.9737/hist.2021.1044

Tam MetinDetay