International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2014 Cilt: 6  Sayı: 4  Alan: Tarih

Selim Karakaş
Türk Tarihinde Bir Otorite Tipi: Kagan
 
Bu makale Türk idare anlayışında bir siyasi otorite tipi olarak kagan’ı, kagan’ın yetki, ünvan ve sorumluluklarını incelemektedir. Çalışmada İslam öncesi Türk inancına göre yönetme yetkisi demek olan Kut’u Gök’ten yani Tengri’den alan kagan’ın meşruiyetini kutsi bir kaynağa dayandırdığı tespit edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kagan, Hâkimiyet, Meşruiyet, Siyasi Otorite

Doi Number :10.9737/historyS1291

A Type of Ruler in Turkish History: Khan
 
This article examines the political title of kagan in the Turkish administration style, along with its power and responsibilities. The study presents that in the pre-Islamic Turkish belief kagan spiritually legitimized its rule relying on the belief that his ruling authority or Kut was given from Sky or god.

Keywords: Sovereignty, Legitimacy, Political Authority

Doi Number :10.9737/historyS1291

Tam MetinDetay