International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 1

Editörler

Osman KÖSE 

İbrahim SERBESTOĞLU

 

Ankara, Şubat-2019Kapak | Editörden | Jenerik |

Ahmet Aydın
1- Sömürge Hindistan’ında İslâmî Akımlar: Ehl-i Hadis Cemaati

DOI Number:10.9737/hist.2019.705
  Özet   Tam Metin
Abdulhalik Bakır - Abdulhamit Dündar
2- Büveyhî Hânedânı’nın Menkıbevî Kuruluşu ve Tarihi Arka Planı

DOI Number: 10.9737/hist.2019.706
  Özet   Tam Metin
Mehtap Başarır
3- İkinci Dünya Savaşı Döneminde Gerçekleştirilen İaşe Konferansı’nın Türk Basınında Sunumu

DOI Number: 10.9737/hist.2019.707
  Özet   Tam Metin
Murat Burgaç
4- İmparatorluktan Cumhuriyete Devreden Bir Sorun: Mülki Taksimat

DOI Number: 10.9737/hist.2019.708
  Özet   Tam Metin
Gökhan Dilbaş
5- Macarların Avrupa’daki İlk Büyük Muharebesi: Pozsony Muharebesi (4-5 Temmuz 907)

DOI Number: 10.9737/hist.2019.709
  Özet   Tam Metin
Bekir Gökpınar
6- Niş Kalesinin Yeniden İnşaası ve Avusturya Seferlerindeki Rolü(1716-17)

DOI Number: 10.9737/hist.2019.710
  Özet   Tam Metin
Sadullah Gülten
7- Osmanlı Anadolu’sunda Bir İskân Hikâyesi: Bozok Sancağı’nda Aşiretler, Köylüler ve Celâlîler (16-19. Yüzyıllar)

DOI Number: 10.9737/hist.2019.711
  Özet   Tam Metin
Nesrin Kanberoğlu
8- II. Meşrutiyet Dönemi İstanbul’da İmar Faaliyetleri (1908-1914)

DOI Number: 10.9737/hist.2019.712
  Özet   Tam Metin
Emre Karacaoğlu
9- 1901 İstanbul Veba Salgını Sırasında İstanbul’a Çağrılan Veba Uzmanlarına Dâir Bir Araştırma

DOI Number: 10.9737/hist.2019.713
  Özet   Tam Metin
Yahya Koç
10- Taşköprülü-Zâde Ahmed Efendi’nin Miftâhü’s-Saʻâde’sinde Tarih İlminin Yeri

DOI Number: 10.9737/hist.2019.714
  Özet   Tam Metin
Fariz Öncü
11- Persler /Akhaemenidler Dönemindeki Bölgelerarası Ticari İlişkiler Bağlamında MÖ 6. ve 5. Yüzyıl Sikke Defineleri

DOI Number: 10.9737/hist.2019.715
  Özet   Tam Metin
Serkan Özer
12- Blois ve Chartres Kontu Stephen’in Haçlı Seferlerindeki Rolü ve Etkisi

DOI Number: 10.9737/hist.2019.716
  Özet   Tam Metin
Melek Sarı Güven
13- 19. Yüzyılda Amasra’da Madencilik Faaliyetleri ve İşletilemeyen Tekkeönü Maden Ocağı’nın İmtiyaz Süreci

DOI Number: 10.9737/hist.2019.717
  Özet   Tam Metin
Serdar Sarısır - Neşe Özden
14- Formoza’daki Milliyetçi Çin Yönetimi ve Çin’in BM’de Temsili (Türk Kaynakları Işığında, 1971)

DOI Number: 10.9737/hist.2019.718
  Özet   Tam Metin
Gürsoy Şahin
15- XIX. Yüzyılın Sonları ve XX. Yüzyılın Başlarında Makedonya’da ABD’nin Bir Müdahale Aracı: Protestan Misyonerler

DOI Number: 10.9737/hist.2019.719
  Özet   Tam Metin
Hüseyin Serdar Tabakoğlu
16- Savaş Ekonomisi: İnebahtı’ya Giden Yolda İspanyol Monarşisi’nin Mali Hazırlıkları

DOI Number: 10.9737/hist.2019.720
  Özet   Tam Metin
Firdes Temizgüney
17- Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Osmanlı Devletine Sığınan Rus Askeri Mülteciler Meselesine Genel Bir Bakış

DOI Number: 10.9737/hist.2019.721
  Özet   Tam Metin
Tufan Turan
18- Andrassy Notası’nın Birleşik Krallık Gazetelerine Yansımaları

DOI Number: 10.9737/hist.2019.722
  Özet   Tam Metin
Feyzullah Uyanık
19- İsyan İkliminde Kadim Nizamı İhya Etmek: 1821 Rum İsyanı Akabinde Yapılan Eflak ve Boğdan İdarî Düzenlemeleri

DOI Number: 10.9737/hist.2019.723
  Özet   Tam Metin
Resul Yavuz
20- The Meetings Between Faisal and Britain about The Sharing of Middle East During The Paris Peace Conference

DOI Number: 10.9737/hist.2019.724
  Özet   Tam Metin
Şahin Yedek
21- Erzurum’da Varlık Vergisi Uygulamaları

DOI Number:10.9737/hist.2019.725
  Özet   Tam Metin