International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 3

Editör
Osman KÖSE 

Editör Yardımcısı
Tamer BALCI – İbrahim SERBESTOĞLU

Samsun,  Mayıs-2013Jenerik Dosyası | Kapak | İçindekiler | Editörden |

Boudaoud Abid - Abdelkarim Chami
1- La contribution des historiens algériens dans l’établissement et L’annotation «taĥqi›q» du patrimoine historique algérien manuscrit

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS442
  Özet   Tam Metin
Yaşar Baytal
2- Trabzon Limanı İnşası

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS839
  Özet   Tam Metin
Süleyman Demirci
3- İran Devrimi ve Şii İslam: İran Devriminde İslam'ın Rolü Ne Odu?

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS689
  Özet   Tam Metin
Mehmet Evsile
4- Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin Kürt Politikası

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS737
  Özet   Tam Metin
Kemal İbrahimzade
5- Onsekizinci Yüzyılın İkinci Yarısında Rusya’da Türk Tarzı

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS853
  Özet   Tam Metin
İsmail Katgı
6- Osmanlı Devleti’nde Padişahın Emriyle (Siyaseten) Katledilmiş Şeyhülislamlar

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS748
  Özet   Tam Metin
Sibel Kavaklı
7- Ölüm ve Yaralanma Olaylarıyla İlgili Keşif Hüccetlerinin Değerlendirilmesi: Onyedinci Yüzyıl Amasya Şerʽiyye Sicillerinden Örneklerle

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS871
  Özet   Tam Metin
Mehmet Kaya
8- Vilayet Hususi İdare Bütçeleri Üzerine Bir İnceleme: İstanbul Vilayeti 1336 (Mart 1920-Şubat 1921) Mali Yılı Hususi İdare Bütçesi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS857
  Özet   Tam Metin
Burcu Kurt
9- Modernleşen Sanayiye Ayak Uydurmak: Osmanlı Irak’ında Kurulan Sanayi Mektepleri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS855
  Özet   Tam Metin
Fahri Maden
10- Şeyhülislam Ömer Lütfi Efendi (1817-20 Nisan 1897)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS726
  Özet   Tam Metin
Ulaş Töre Sivrioğlu
11- Emevi Saray Tezyinatında Kullanılan Antik Figürler

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS844
  Özet   Tam Metin
Mustafa Şahin
12- İlk ve Ortaçağlarda Zile

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS657
  Özet   Tam Metin
Abidin Temizer
13- Karadağ’da Öteki Sorunu: Müslümanlar (1878-1913)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS879
  Özet   Tam Metin
Seda Yılmaz Vurgun
14- Seyahatnamelerin Işığında Ondokuzuncu Yüzyılda Merv Şehri

Doi Number :10.9737/historyS863
  Özet   Tam Metin
Nurgül Yıldırım
15- Kültepe Metinlerinde Geçen Altın Süs Eşyaları

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS759
  Özet   Tam Metin
Tamer Yıldırım
16- Matbuat Âleminde Mevlânzâde Rıfat’la Bir Gezinti

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS238
  Özet   Tam Metin
Nevzat Erkan
17- Üsküdar’da Gayrimüslim Mezarlıkları ve Mezarlık Tartışmaları

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS872
  Özet   Tam Metin