Yıl:2017   Cilt: 9   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 923

Hakan Asan

Diyarbakır Vilayeti´nde Meydana Gelen Çekirge Afetleri (1886-1919)

Osmanlı Devleti´nin son döneminde meydana gelen doğal felaketler arasında çekirge afetleri önemli yer tutmaktadır. Çekirge afetleri özellikle XIX. yüzyılın son çeyreğinde Anadolu ve Arap vilayetlerini etkisi altına alan bir sorun haline gelmiş, gerek devlet gerekse ahali açısından büyük problemlere neden olmuştur. Çekirge afetleri sonucunda ekili araziler tahrip olmuş ve elde edilecek ürünler zarar görmüştür. Tarım arazilerini kısa sürede talan eden çekirge sürüleri, ahaliyi kıtlık ve açlık ile karşı karşıya bırakmıştır. Çekirge afetlerinin ortaya çıktığı dönemlerde tarım ve vergi gelirlerinde de dikkate değer azalmalar meydana gelmiştir. Osmanlı Devleti çekirge afetlerini engellemek için muhtelif tedbirlere başvurmuş, hem yerel yetkilileri hem de ahaliyi söz konusu afetlere karşı görevlendirmiştir. Osmanlı Devleti´nin tarım arazileri içinde önemli bir yer tutan Diyarbakır Vilayeti´nde XIX. yüzyılın sonunda ve XX. yüzyılın başında, devletin pek çok yerinde görüldüğü gibi, çekirge afetleri meydana gelmiştir. Söz konusu dönemde Diyarbakır Vilayeti´nde görülen çekirge afetleri ekonomik sorunları ve asayiş sorunlarını beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada; 1886-1919 yılları arasında Diyarbakır´da ciddi sonuçlar doğuran çekirge afetlerinin neden kaynaklandığı, hangi boyuta ulaştığı, halkın çekirge afetlerine karşı nasıl bir tutum takındığı ve devletin çekirge afetlerine karşı hangi tedbirleri aldığı gibi sorulara arşiv kayıtları incelenerek cevap aranmıştır.

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, Çekirge, Afet, İstila, Tedbir

DOI Number: 10.9737/hist.2017.547


Grasshopper Disasters in the Diyarbakir Province (1886-1919)

Grasshopper disasters have a significant place among the natural disasters that took place during the last period of the Ottoman Empire. Grasshopper disasters became a problem affecting the Anatolian and Arabian provinces especially in the last quarter of 19th century, and caused great problems both for the state and for the people. As a result of grasshopper disasters, cultivated land were destroyed and the products to be obtained were damaged. The grasshoppers, which plundered the agricultural land in a short time, exposed the people to famine and starvation. During the period when grasshopper disasters occurred, agricultural and tax revenues also plummeted considerably. The Ottoman State took many systematic precautions to prevent grasshopper disasters, and commissioned both local authorities and the people against such disasters. At the end of the 19th century and at the beginning of the 20th century, as in many parts of the state, grasshopper disasters took place in the Diyarbakır province, which has an important place among the agricultural lands of the Ottoman State. In this period, the grasshopper disasters that took place in Diyarbakır province brought about economic and security problems. In this study; answers were looked for for the questions such as where the grasshopper disasters that caused serious consequences in Diyarbakır between 1886 and 1919 originated, to what extent they reached, what kind of attitude the people had against the grasshopper disasters and what precautions the government took against the grasshopper disasters.

Keywords: Diyarbakir, Grasshopper, Disaster, Invasion, Measure

DOI Number: 10.9737/hist.2017.547


47