Year:2021   Volume: 13   Issue: 1   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 1941

Mehmet Evsile ORCID Icon

Public Works in Democrat Party Period

Democrat Party was successful on public Works between the years 1950-1960 when they were in power. They reached a great rate and became successful on construction of the buildings, highways, motor vehicles and transportation except railways. In this period, the enlargement of trade fleet in maritime transportation and the increased number of aircraft in airway led to important development within the country. Important developments made on postal services such as telephone and telgraph completed the developments seen in transportation and communication. On the other hand, the other developments were achived on building new dams, installation of drinking water network in villages and increasing the arable lands. The building of Anıtkabir Monument and Turkish Grand Assembly Building were realized in this period. There were many academic studies achieved such as in the field of economics, science, journalism and other fields in this period. In this study, searching the knowledge in the budget disscussions made in Turkish Grand Assembly and Turkish Grand Assenbly Records, it is tried to depict the reflection of the subject to the Daily life. It is hoped that the study will become a good example for the further studies.

Keywords: Democrat Party, Public Works, Highway Construction, Transportation Services, Hydraulic Works, Construction of Big Cities.

DOI Number: 10.9737/hist.2021.986


Demokrat Parti Döneminde Bayındırlık Faaliyetleri

1950-1960 yılları arasında bayındırlık faaliyetleri, Demokrat Parti iktidarının başarılı olduğu alanlardan biridir. Demiryollarını dışarda bırakmak üzere karayolları inşaı, motorlu taşıtlar, yük ve yolcu taşımacılığındaki artışlar önemli oranlara ulaşmıştır. Denizyollarında ticaret filosunun genişletilmesi, havayollarında uçak filosunun büyütülmesi, bu alanlarda önemli gelişmelere yol açmıştır. Posta, Telgraf ve Telefon hizmetlerindeki artışlarla ulaştırma sektöründeki gelişmeler tamamlanmıştır. Diğer taraftan yeni barajların inşaı, köylere içme suyu götürülmesi, ekilebilen arazi miktarının artması diğer önemli gelişmelerdir. Anıtkabir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının tamamlanması da bu döneme ait gelişmeler arasında olmuştur. Bu konularda şimdiye kadar genellikle iktisatçılar, siyaset bilimciler, gazeteciler ve diğer meslek mensupları tarafından pek çok akademik çalışma yapılmıştır. Biz de bu makalemizde bir tarihçi gözüyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Cerîdesi´nde yer alan bütçe müzakereleri ile ilgili bilgileri tarayarak, konunun gündelik hayata yansımalarını ortaya koymaya çalıştık. Bu makalenin bu alanda daha sonra yapılacak çalışmalara örnek olacağını ümit ediyoruz.

Anahtar Kelimeler: Demokrat Parti, Bayındırlık Faaliyetleri, Karayolu Yapımı, Ulaştırma Hizmetleri, Su İşleri, Büyük Şehirlerin İmarı.

DOI Number: 10.9737/hist.2021.986


624