International Journal of History ISSN:1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Year:2021 Volume: 13  Issue: 5  Area: History

Hasan Daşdemir
The Establishment and First Activities of the Turkish Students Union of America in the Framework of Lobbying
 
Turkish associations and student unions operating in the USA in the Post-World War II have an important place in terms of Turkish-American relationships. In the post-war times Soviet Russia required many concrete demands from Turkey. Therefore Turkey was obliged to position himself in the Western Bloc led by the US. This obligation, the need for Turkey to tell himself the United States has increased much more accurate than ever. Turkish students who lived in the USA have had important responsibilities in order to promote Turks and Turkey by creating lobbying. In order to fulfill this need, the Turkish Students Union of America, headquartered in New York, was established. While the union aimed to ensure the unity of thoughts and feelings among the Turks in America and undertook the mission to promote Turkey and Turks in United States. In this paper, the establishment and first activities of the Turkish Students Union of America, which undertook to execute the above-mentioned objectives, will be discussed. Thereby, the purpose and treatment of a student association which established during the Cold War will be revealed. The study will be presented over the sources of the Prime Ministry Republic Archive and the periodicals of the related era.

Keywords: The USA, Turkey, Turkish Students Union of America, Cold War, Lobbying.

10.9737/hist.2021.1045

LOBİCİLİK FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE AMERİKA TÜRK ÖĞRENCİLERİ BİRLİĞİ’NİN KURULUŞU VE İLK FAALİYETLERİ
 
II. Dünya Savaşı sonrasında ABD’de faaliyet gösteren Türk dernekleri ve öğrenci birlikleri Türk-Amerikan ilişkileri açısından önemli bir yer tutmaktadır. Zira savaş sonrasında Sovyet Rusya Türkiye’den somut olarak birçok talepte bulunmuştur. Bu nedenle Türkiye başını ABD’nin çekmiş olduğu Batı Blok’u içerisinde kendisini konumlandırmak zorunda kalmıştır. Bu zorunluluk, Türkiye’nin ABD’ye kendisini daha doğru anlatma ihtiyacını her zamankinden daha çok arttırmıştır. ABD’de lobi faaliyetleri oluşturarak Türkleri ve Türkiye’yi tanıtmak için burada bulunan Türk öğrencilere de önemli sorumluluk düşmüştür. Bu nedenle merkezi New York’ta olan Amerika Türk Öğrencileri Birliği kurulmuştur. Birlik, Amerika’da bulunan Türkler arasında duygu ve düşünce birlikteliğini sağlamayı amaç edinirken Türkleri ve Türkiye’yi de ABD’ye tanıtma misyonunu üstlenmiştir. Bu çalışmada yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmeyi üstlenen Amerika Türk Öğrencileri Birliği’nin kuruluşu ve ilk faaliyetleri ele alınacaktır. Bu sayede Soğuk Savaş döneminde kurulan bir öğrenci derneğinin amacı ve işleyişi açığa çıkarılmış olacaktır. Çalışma Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi kaynakları ve dönemin süreli yayınları üzerinden ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: ABD, Türkiye, Türk Öğrenci Birliği, Soğuk Savaş, Lobicilik.

10.9737/hist.2021.1045

Detail