Year:2011   Volume: 3   Issue: 3   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 301

Robert Zens

Provincial Powers: The Rise of Ottoman Local Notables (Ayan)

The history of the ayan (local notables) is the socio-economic history of the Ottoman state from the late sixteenth until the nineteenth century. In recent years the ayan have been the subject of numerous studies; however, these works have either been very general in nature or micro-histories of individual ayan. This article studies the ayanlık as a whole by examining a variety of ayan in the Balkans during the late eighteenth and early nineteenth centuries, while comparing them to their Anatolian and Arab counterparts. The ayan´s rise to power, sources of revenue, relationship with the central government and other provincial authorities, and their interaction with the local community are central to this comparative study. In doing so, the paper investigates the possibility of creating a model ayan that would supersede geographical boundaries within the Ottoman state.

Keywords: Ottoman Empire, eighteenth century, ayan, provinces, notables

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_387


Eyalet Güçleri: Osmanlı Yerel ileri Gelenlerin Yükselişi (Ayan)

Ayanların (yerel ileri gelenlerin) tarihi Osmanlı Devletinin 16. Yüzyılın sonlarından 19. Yüzyıla kadar sosyo-ekonomik tarihidir. Son yıllarda ayan çok sayıda çalışmaya konu olmaktadır; ancak bu çalışmalar hem doğasında çok genel ya da bireysel ayanların mikro-tarihleridir. Bu makale 18. Yüzyılın sonlarından 19. Yüzyılın erken dönemlerine kadar Balkanlardaki Ayanlığı Anadolulu ve Arap emsalleriyle karşılaştırırken bir bütün olarak çeşitli ayanları analiz ederek çalışmaktadır. Ayanın iktidara yükselişi, gelirin kaynağı, merkezi yönetimle ve diğer yerel otoritelerle ilişkisi, ve onların yerel toplulukla etkileşimleri bu karşılaşmalı çalışmanın merkezidir. Bunu yaparken, bu çalışma Osmanlı Devleti içindeki coğrafik sınırları geçersiz kılabilecek (supersede) ayan modeli yaratma olasılığını araştırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, 18. Yüzyıl, Ayan, Eyaletler, İleri Gelen kişiler.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_387


726