Year:2019   Volume: 11   Issue: 4   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 1500

M.Mücahit Küçükyılmaz ORCID Icon

Çok Partili Siyasal İletişim Tarihimizin İlk Mitingleri: İsmet Paşa´nın Sivas ve Fethi Bey´in İzmir Konuşmaları

Kasım 1924 ile Haziran 1925 arası yaklaşık 7 ay yaşayan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası sonrası, ikinci kez bir muhalefet partisinin kurulması Ağustos 1930´da gerçekleşmiştir. Aynı zamanda Eylül-Ekim 1930´da gerçekleşen ve 1,5 aydan fazla süren ilk mahalli seçimlere katılan Serbest Cumhuriyet Fırkası (SCF) döneminde Cumhuriyet Halk Fırkası (CHF) Lideri İsmet Paşa´nın Sivas ve SCF Lideri Fethi Bey´in İzmir mitingleri cereyan etmiştir. Liderlerin konuşmalarında gerek halkla yüz yüze bir iletişim sağlanması açısından "doğrudan", gerekse konuşma metinlerinin tamamının dönemin önde gelen gazetelerinde yayınlanarak mekânda hazır bulunmayan kitleye de ulaştırılması açısından "dolaylı" iletişim yöntemleri bir arada kullanılmıştır. Bu bakımdan, Türkiye´de çok partili siyasal yaşamın ilk meydan toplantıları sayılabilecek bu mitinglerde, hem ele alınan konular, hem de bunların ele alınış biçimi söylem analizi ve siyasal iletişim teknikleri açısından önemli veriler sunmaktadır. Arşiv araştırmasına dayanan ve karşılaştırmalı söylem analizi yöntemini kullanan bu makalede, dönemin siyasal kültürü, ideolojik tutumları, güncel konuları ve liderlerin meydan performansları üzerinde durulmaktadır.

Keywords: Siyasal iletişim, SCF, CHF, Sivas ve İzmir meydan mitingleri, dolaylı iletişim, doğrudan iletişim

DOI Number: 10.9737/hist.2019.764


First Rallies in Our Multi-Party Political Communication History: Addresses by İsmet Pasha in Sivas and Fethi Bey in İzmir

Following the short-lived Progressive Republican Party, which lasted only 7 months between November 1924 and June 1925, a second opposition party was founded in August 1930. During the period of the Liberal Republican Party, which ran in the first local elections that was held in September-October 1930 and lasted for 1.5 months, the leader of the Republican People´s Party, İsmet Pasha, held a rally in Sivas and the leader of the Liberal Republican Party, Fethi Bey, held one in Izmir. Both "direct", in terms of face to face communication with the people, and "indirect", in terms of delivering the speeches to the masses, who were not present in the rallies, by publishing them in the leading newspapers of the era, communication methods were jointly employed in the leaders´ addresses. In this regard, the matters, addressed during these rallies, which can be regarded as the first public meetings of the multi-party political life in Turkey, and the way they were addressed offer significant data in terms of discourse analyses and political communication techniques. This article, which is based on archive research and uses comparative discourse analysis method, examines the political culture, ideological attitudes, topical issues and the leaders´ public performances.

Anahtar Kelimeler: Political Communication, Liberal Republican Party, Republican People´s Party, Sivas and Izmir rallies, direct communication, indirect communication

DOI Number: 10.9737/hist.2019.764


230